0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.

 

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA

 

PARSEL

 

ALAN (m2)

 

NİTELİĞİ

 

MUAMMEN BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Karyağdı

Yenibağlar

371

6

534,32

Arsa

550.000,00TL

16.500,00TL

29/06/2022

10:30

2

Karyağdı

Yenibağlar

371

10

533,14

Arsa

550.000,00TL

16.500,00TL

29/06/2022

10:32

3

Karyağdı

Yenibağlar

372

1

1717,20

Arsa

2.000.000,00TL

60.000,00TL

29/06/2022

10:34

4

Karyağdı

Yenibağlar

372

2

474,53

Arsa

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:36

5

Karyağdı

Yenibağlar

372

3

482,00

Arsa

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:38

6

Karyağdı

Yenibağlar

372

7

539,60

Arsa

575.000,00TL

17.250,00TL

29/06/2022

10:40

7

Karyağdı

Yenibağlar

372

8

479,88

Arsa

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:42

8

Karyağdı

Yenibağlar

372

9

480,10

Arsa

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:44

9

Karyağdı

Yenibağlar

372

10

480,33

Arsa

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:46

10

Karyağdı

Yenibağlar

372

11

490,53

Arsa

525.000,00TL

15.750,00TL

29/06/2022

10:48

11

Karyağdı

Yenibağlar

599

1

1584,37m2 hissesi

Arsa

220.000,00TL

6.600,00TL

29/06/2022

10:50

12

Gündoğan

Dr. Necdet Gür cad.

45

23

66,30

Zemin kat 1 nolu dükkan

650.000,00TL

19.500,00TL

29/06/2022

10:52

13

Salur

Çaybaşı

127

76

7954,42

Tarla

500.000,00TL

15.000,00TL

29/06/2022

10:54

14

Eskihisar

Bostanyeri

120

31

1477,43

Tarla

150.000,00TL

4.500,00TL

29/06/2022

10:56

15

Eskihisar

Şabanınyaka

149

1

7409,50

Tarla

400.000,00TL

12.000,00TL

29/06/2022

10:58

16

Özdemir

Burunlar

217

151

12.845,35

Tarla

750.000,00TL

22.500,00TL

29/06/2022

11:00

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 14/06/2022

                                                       Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam