0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.

S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Büyüksöğle

Köy içi

110

3

636,00

Arsa

40.000,00

1.200,00

10/03/2021

10:30

2

Gölova

Köy içi

 

454

1.248,00

Arsa

55.000,00

1.650,00

10/03/2021

10:32

3

Gündoğan

Urkiyeler deresi

52

15

204,54

Arsa

85.000,00

2.550,00

10/03/2021

10:34

4

Hacıyusuflar

Çalı çukur

115

34

12.450,47

Tarla

120.000,00

3.600,00

10/03/2021

10:36

5

Imırcık

Köy içi

 

461

2.684,00

Kerpiç çamaşır binası (Boş Arsa)

140.000,00

4.200,00

10/03/2021

10:38

6

Karaköy

Köy içi

 

1805

608,00

Arsa

35.000,00

1.050,00

10/03/2021

10:40

7

Karyağdı

Kızıltemeller

265

1

387,84

Arsa

120.000,00

3.600,00

10/03/2021

10:42

8

Kızılca

Köy civarı

 

743

11.100,00

Tarla

100.000,00

3.000,00

10/03/2021

10:44

9

Yakaçiftlik

Kır

 

1019

7.172,00

Tarla

215.000,00

6.450,00

10/03/2021

10:46

10

Yalnızdam

-

 

1164

7.872,87

Tarla

280.000,00

8.400,00

10/03/2021

10:48

11

Yılmazlı

Gül Bahçe

107

111

4.206,44

Tarla

100.000,00

3.000,00

10/03/2021

10:50

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnameyi, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

Şartname ve diğer evraklar Elmalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 18/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam