0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.

 

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA

 

PARSEL

 

BAĞ. BÖL. NO

 

 

ALAN

(m2)

 

NİTELİĞİ

 

MUAMMEN BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Gündoğan

Dr. Necdet Gür cad.

59

65

Bodrum 5

24,80

Dükkan

200.000,00TL

6.000,00TL

17/11/2021

10:30

2

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

65

1.kat 14

24,80

Dükkan

140.000,00TL

4.200,00TL

17/11/2021

10:32

3

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

65

1.kat 15

24,80

Dükkan

140.000,00TL

4.200,00TL

17/11/2021

10:34

4

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

65

1.kat 16

24,80

Dükkan

140.000,00TL

4.200,00TL

17/11/2021

10:36

5

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

65

1.kat 17

24,80

Dükkan

140.000,00TL

4.200,00TL

17/11/2021

10:38

6

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

65

1.kat 18

24,80

Dükkan

140.000,00TL

4.200,00TL

17/11/2021

10:40

7

Gündoğan

Dr. Necdet Gür cad.

59

70

Bodrum 6

24,80

Dükkan

200.000,00TL

6.000,00TL

17/11/2021

10:42

8

Eskihisar

Köristan

119

157

-

260,56

Tarla

6.000,00TL

180,00TL

17/11/2021

10:44

9

Eskihisar

Saraybaşı

119

103

-

18928,71

Tarla

400.000,00TL

12.000,00TL

17/11/2021

10:46

10

Yuva

Köy içi

176

60

-

300,69

Arsa

40.000,00TL

1.200,00TL

17/11/2021

10:48

11

Karyağdı

Kocabağlar

599

1

-

1584,37 hisse

Arsa

215.000,00TL

6.450,00TL

17/11/2021

10:50

12

Gündoğan

Urkiyeler deresi

226

23

-

184,81

Arsa

38.500,00TL

1.155,00TL

17/11/2021

10:52

 

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliği'nde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, ihale ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 04/11/2021

                                                       Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam