0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kira ihalesine çıkarılacaktır.

 

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA

 

PARSEL

 

BAĞ.BÖL. NO

 

 

ALAN

(m2)

 

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

 

KİRA BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

İplikpazarı

Hal Altı

206

2

1. kat 3

140,00

İşyeri

3 YIL

Aylık   3.000,00TL

3.240,00TL

24/11/2021

10:30

2

Düdenköy

Köy içi

148

1

Zemin kat

100,00

Dükkan

3 YIL

Yıllık   2.500,00TL

225,00TL

24/11/2021

10:32

3

Özdemir

Köy içi

180

9

Zemin kat

96,00

Dükkan

3 YIL

Yıllık   2.600,00TL

234,00TL

24/11/2021

10:34

4

Yuva

Ortaköy

204

1

Zemin kat 6

24,00

Dükkan

3 YIL

Yıllık   2.000,00TL

180,00TL

24/11/2021

10:36

5

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

68

1.kat 18

24,80

Dükkan

3 YIL

Aylık       750,00TL

810,00TL

24/11/2021

10:38

6

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59

68

1.kat 19

24,80

Dükkan

3 YIL

Aylık       750,00TL

810,00TL

24/11/2021

10:40

7

Gündoğan

İkiz kule altı

45

33

1.kat 27

47,00

Dükkan

3 YIL

Aylık       750,00TL

810,00TL

24/11/2021

10:42

8

Gündoğan

İkiz kule altı

45

33

1.kat 30

180,00

Dükkan

3 YIL

Aylık       750,00TL

810,00TL

24/11/2021

10:44

9

Gündoğan

İkiz kule altı

45

33

1.kat 32

45,00

Dükkan

3 YIL

Aylık       600,00TL

648,00TL

24/11/2021

10:46

10

Çukurelma

Yayılgan

127

179

-

5.987,51

Tarla

3 YIL

Yıllık   2.500,00TL

225,00TL

24/11/2021

10:48

11

Çukurelma

Kuş Ördek

139

109

-

4508,81

Tarla

3 YIL

Yıllık   1.250,00TL

115,00TL

24/11/2021

10:50

12

Çukurelma

Kirse

182

1

-

9282,98

Tarla

3 YIL

Yıllık   3.500,00TL

315,00TL

24/11/2021

10:52

 

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, ihale ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 10/11/2021

                                                       Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam