0(242) 618 67 01

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemize bağlı mahallelerde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.


S.N


MAHALLE


MEVKİİ

ADA /
PARSEL


B.B. NO /  KAPI NO


ALAN (m2)


NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ
(YIL)


KİRA BEDELİ
Dükkan Aylık
Tarla Yıllık


GEÇİCİ
TEMİNATI


İHALE TARİHİ


İHALE SAATİ

1

Zümrütova

Köy içi

0/1497

Zemin kat

35,00

Dükkan

3

450,00TL

500,00TL

01/03/2023

10:30

2

Karamık

Köy içi

0/607

Zemin kat 1

99,00

Dükkan

3

600,00TL

650,00TL

01/03/2023

10:32

3

Düdenköy

Beyyeri

134/3

 

12.504,55

Tarla

1

10.630,00TL

350,00TL

01/03/2023

10:34

4

Düdenköy

Kır

162/42

 

4.184,30

Tarla

1

3.560,00TL

150,00TL

01/03/2023

10:36

5

İslamlar

Kesik içi

151/83

 

5.447,85

Tarla

1

5.175,00TL

200,00TL

01/03/2023

10:38

6

Çukurelma

Yayılgan

130/13

 

10.524,68

Tarla

1

8.950,00TL

300,00TL

01/03/2023

10:40

7

Çukurelma

Edirne

173/110

 

8330,73

Tarla

3

7.085,00TL

650,00TL

01/03/2023

10:42

8

Gündoğan

Çarşı Pazar yeri

59/68

1. kat 21

24,00

Dükkan

1

1.550,00TL

600,00TL

01/03/2023

10:44

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
            Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.
İhaleye katılabilme şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                       
Elmalı Belediye Başkanlığı         

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam