0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

ADA /

PARSEL

 

B.B. NO /  KAPI NO

 

ALAN (m2)

 

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

KİRA BEDELİ

(AYLIK)

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Yenimahalle

Sanayi sitesi

92/136

zemin

48,00

dükkan

3

1.400,00TL

1.550,00TL

03/05/2023

10:30

2

Eymir

Köy içi

0/376

Zemin 2

130,00

dükkan

3

1.200,00TL

1.300,00TL

03/05/2023

10:32

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

İhaleye katılabilme şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 18/04/2023

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam