0(242) 618 67 01

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, ilçemiz Yenimahalle 618 ada 1 parselde bulunan Terminal Binasındaki, ekli görselde belirtilen 10 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere şartname esasları dâhilinde her birinin ayrı ayrı olmak üzere 17.11.2022 Perşembe günü ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

Şartname Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Terminaller Şube Müdürlüğü ve Elmalı Yeni Terminal binasından mesai saatleri içinde görülebilir ve temin edilebilir.

Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek Kişilerden;

4.1 Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2 Gerçek kişilerin T.C. Kimlik belgesi

4.3 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

4.4 Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.5 Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

4.6 Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı.

4.7 Belediyemiz Terminaller Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,

4.8 ihaleye ortak girilmesi halinde, iş ortaklığı beyannemesi,

4.9 Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

 

Tüzel Kişilerden;

4.10 Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.11 Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.12 ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

4.13 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

4.14 Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi.

4.15 geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

4.16 Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı.

4.17 İhaleye ortak girilmesi halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.18 Belediyemiz Terminaller Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,

4.19 Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesinde yer alan hükümlereine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam