Belediye Emir Ve Yasakları
Elmalı Belediyesi Emir ve Yasakları
Belediye Emir Ve Yasakları

 T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ELMALI BELEDİYESİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

AMAÇ:

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacıElmalı Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.

KAPSAM:
MADDE 2. Bu Yönetmeliğin hükümleri, Elmalı Belediyesi sorumluluk sınırları dâhilindeki İkamet eden ,ticari faaliyet gösteren ,her ne amaçla olursa olsun kısa ve uzun süreli olarak belediye sınırları içinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 3. Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI:
MADDE 4.

1) 2709 Sayılı T.C. Anayasası.
2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.
4) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.
5) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.
8) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
9) 3194 Sayılı İmar Kanunu.
10) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu.
11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
13) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.
14) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
15) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.
16) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulüHakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.
17) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.
18) 831–2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun.
19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.
20) 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun.
21) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.
22) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.
23) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun.
24) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
25) 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu.
26) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
27) 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun.
28) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun.
29) 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun.
30) 3473 Sayılı Muhafazasına gerek Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulüHakkında Kanun.
31) 6831 Sayılı Orman Kanunu.
32) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.
33) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.
34) 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.
35) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
36) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
37) 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar.
38) 4857 Sayılı İş Kanunu.
39) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.
40) 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.
41) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.
42) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
43) 80 Sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun ve 24.06.1995 Tarih ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K.
44) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
45) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
46) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
47) 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
48) 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların KontrolüYönetmeliği.
49) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
50) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
51) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
52) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
53) 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.
54) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.
55) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
56) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun.

Buna göre;

a)Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarîpara cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.”

c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.&rdquo(08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)

MADDE 5. Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkındayukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.

MADDE 6. Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR
MADDE 7 Genel hükümler

1. Zabıta Memurlarının görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karşılanmaz. Karşı koyarak zorluk çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez. Kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz. Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

2. Zabıta memurları tarafından tebliğ edilen her türlüevrak alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunulamaz. Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, Pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.

 

MADDE 8 Nizam, İntizam ,Huzur ve sükunla İlgili Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1.Yollar,meydanlar,nakil vasıtaları gibi umuma mahsus alanlarda halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,

2. Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntükirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlümalzeme, eşya vb. koymak veya asmak.

3. Cadde,sokak ,Yol, meydan, tretuvar ,yaya kaldırımları ,halkın gelip geçtiği yer vb. yerleri herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak.

4. Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek.

5. Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik yapmak,

6. Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerinin emsallerinden genişyükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz.Eni 1,50m den geniş olamaz her nesuretle olsun Kaldırım enini geçemez (Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir).

7. Açığa fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve kurutmak,

8. Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerde büyükçe eşyalarla, sürekli, halkı rahatsız ederek geçmek.

9. Belediyece konulmuş veya konulmasına izin verilmiş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını,trafik levhalarını,çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını, bozmak,kırmak, düşürmek, boyamak ,yerlerini değiştirmek.

10. Bina,abide,anıt,okul,sağlık ocakları,trafolarcami,otobüs durakları,kamu ve özel işyerleri vb.yerlerin yüzeylerini;tebeşir,yağlı boya,vb.ile karalamak,yazı yazmak,şekil çizmek,ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek

11. Apartman, işhanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, işhanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlüişgale yol açmak, apartman ve işhanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.

12. Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

13. Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.

14. Belediyeden izin alınmaksızın tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaçdallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.

15. İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlüyapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireçvb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.

16. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.

17. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.

18. Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.

19. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta ,metal perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak.

20. Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak.

21. Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.

22. Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu araçları ile durmak, park etmek yada bekleme yapmak.

23 Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde ışıklandırmasını yapmamak.

24. Araçpark etmek için yer ayırma amaçlı veya araçpark edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak.

25 Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak.

26. Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

27. Kanalizasyon olmayan mahallelerde sokağa pis su akıtmak yasaktır. Kanalizasyon geçen mahallelerde bina sakinleri fosseptik ve pis sularını Belediyeden izin alarak kanalizasyona bağlıyacaklardır. Atık suları kanalizasyona bağlantı yapmayıp açığa ve kapalı kanallara bırakmak, Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlüsu birikintisinin teşekkülüne sebebiyet vermek yasaktır. Ayrıcayağmur sularını kanalizasyon hattına bağlamak yasaktır.

28. Kanalizasyon ve su yollarını tahrip etmek yasaktır, cezasından ayrı olarak masrafı belirlenip belediyece tahsil edilir

29. Elektrik nakleden hava tellerine çapraz olarak üzerine radyo ve televizyon anteni geçirmek yasaktır. Caddenin ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekmek veya kablo geçirmek yasaktır.

30. Apartmanlarda veya ikamet edilen sitelerde, evlerde yapılacak kontrollerde yönetici veya bina sorumlusu seçmeyen veya Belediyeye bildirmeyenlere
(Her bağımsız bölüm başına ayrı ayrı)

31. Şehir içerisinde kağıt, benzin, ot, çöp vs. kabilinden olan şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.

32. Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaçiçin ayrı ayrı ceza uygulanır.

33. Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldırılması izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile Belediyeye müracaat edilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her ağaçiçin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün raporu doğrultusunda her ağaçiçin ayrı ayrı ceza uygulanır.


34. Büyük tonajlı kamyon ve tırların ,LPG taşıyan araçların cadde ve sokak aralarına park etmeleri,

35. Sokakta gezdirilen ev hayvanlarını tasmasız gezdirmek, tehlike arz eden hayvanları (Pitbull, Bull-terrier, Kangal v.b) tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, sinema, konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak, sahipli köpekleri kısırlaştırmamak, üretimi ve satışı yasak olan hayvanların (Pitbull, Bull-terrier) üretim pazarlamasını yapmak, hayvanları dövüştürmek, sokaklara terk etmek,

36. Her türlü, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 08.00’den (Pazar günleri saat 10.00 ) evvel ve gece saat 21.00 den sonra başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültüçıkarmak.

37. Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek (dilencilik yapmak, ışık ve kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek) haksız kazançelde etmek,

38. Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak,ve tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi

39. Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünüaçık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak,

40. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve yollarda bulunan trafik levhalarına riayet etmemek,

41. Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak,

42. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak.

43. Her türlütaşıt araçlarıyla seyir halinde iken bilerek veya kasten vatandaşlar üzerine su, çamur vb. sıçratmak.

44. Belediyemiz sınırları içersinde tüm anayol vetali yollar üzerindde belediyeden izin alınmadan manav vb.gibi sergi,stant teşhir yeri açmak

45. Umuma açık eğlence yerlerine, alışveriş merkezlerine, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve toplu taşıma araçlarına ve kamuya açık diğer yerlere kirli, kötükokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek yasaktır.

46. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve çatıları ile cadde, sokak,meydan (park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar), yol ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. her türlüateş yakmak yasaktır.

47. Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek yasaktır.

48. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, kalorifer tesisatı bulunan apartman dairelerinde ve işyerlerinde kış mevsiminin başlaması ya da mevsimin icabına göre Belediye veya Valilik tarafından izin verilen tarihler dışında bina kaloriferlerinin yakılması yasaktır. Ayrıca kullandıkları kömürlerin kanunda belirtilen standartlarda olması gerekir.

49. Sağlık merkezleri ve diğer işyerlerinde kullanılan tıbbi atıkların kendilerine tahsis edilen yerler dışına atılması yasaktır.

50.Radyo, TV, müzik seti ve her türlümüzik aletlerinin, kamuya açık alanlarda halkı
rahatsızedecek şekilde kullanılması yasaktır.

51. İlçemiz genelinde kaldırım ve yollarda halkı rahatsız edecek veya çevreyi kirletecek şekilde konserve, marmelat, reçel, salça ve benzeri kaynatma işlemleri yapılması yasaktır.

52. Ana arterlerde ve ara sokaklarda Belediyenin kamu yararına çalışmalarında veya yüklenici firma tarafından çalışma yapılan alanlara ticari, sivil, resmi araçların girmesi yasaktır.

53. Mahalle aralarında hurdacılık yapmak, ev bahçesine veya çevresine hurda malzemesi koyarak görüntükirliliğine neden olmak yasaktır.

54. Seyyar satıcılık yapmak ve kapıdan satış yapmak yasaktır. İzinsiz yardım toplamak amacıyla kozmetik ürünler vb. malzemelerin Belediyemizden izin almadan satışı ve tanıtımı yasaktır.

55. Bacalarına Baca Filtre Sistemini takmayarak, etrafa kurum ve is saçarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
.
56. Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlüeşya konulması yasaktır.

57. Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpler atılması
yasaktır.

58. Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karlar ve buz sarkıtları bina ve işyeri sahibi tarafından temizlenecektir.

59. Gıda maddeleri satan işyerlerinin etiketsiz ve tarihi geçmiş maddeleri satmaları yasaktır. Etiketsiz ve tarihi geçmiş mallara el konularak imha edilir.

60. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ruhsatlı işyerleri ve belediyece izin verilmiş yerler dışında her türlühayvan satışı yasaktır.

61.İnşaatlarda işgaliye ödenen ve emniyet tedbirleri olarak tahta veya perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek yasaktır.

62. Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.

63. Belediye ve Mücavir alanlarda eski ve yeni yapılarda tehlike arz eden tuğla, kiremit, saksı, cam kırılması vb. malzemelerin yaya ve araçlara zarar vermemesi için gerekli önlem alınması zorunludur.

64. Her hangi bir yangına sebebiyet vermemek için çöp konteynırlarına sıcak kül ve yanıcı madde atmak yasaktır.

65. Havalı silah yada benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak, yada yaptırmak,
66.Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekânları haricindeki yerlerde belediyeden izin almadan açık alanlarda, eğlence, kına gecesi, düğün, şenlik, panayır, organizasyon düzenlemek,
67. Belediyeden izin alınmadan büfe, atm noktası, ankesörlütelefon kabini ve kart satış kabini koymak,
68. Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.


MADDE 9 Temizlik ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.

2. Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya fena koku yayan, maddeler atmak ve dökmek.

3 Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak, yağmurlu havalarda yıkanması amacı ile cadde, sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve dizmek.

4. Tüm kamunun kullanımında bulunan çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.

5 Her çeşit eşya ve malzemeninyükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.

6. Her türlüyıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.

7. Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, zarar vermek.

8. İşyerlerinde çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını üstükapalı bile olsa umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak.

9. Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda araç, halı ,eşya ve benzeri şeyler yıkamak.

10. Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile fosseptik ve her türlüsanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak;

11. Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

12. Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.

13. Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri ve benzeri boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

14. Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

15. Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstügeçitlerinin camilerin ve her türlüibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve benzeri ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.

16. Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzeri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.

17. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval ve benzeri ile hurda kâğıt ve benzeri şeyleri toplamak, yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariçdepo etmek ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.

18. Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti ve benzeri şeyler atmak

19.Binalarda izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanmak.

20. Katı yakıt için izin verilen yakıt haricinde yakıt satmak.

21. Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntüve çevre kirliliğine neden olmak

22. İl Mahalli Çevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uyulmaması.

23. Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak.

24. Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.

25. Yakıt sevkıyatı esnasında çevreyi kirletmek.

26. Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlühurda depolamak.

27. Yerleşim yerlerinde ve boş alanlardaçöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.

28. Ömrünütamamlamış lastiklerikatı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntükirliliğine sebebiyet vermek.

29. Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntükapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerlerin içine atmak.

30. Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntükavramı içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek.


31. Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, kurum gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve kurum tutucu filtre takılmaması.

32. Saman kamyonu ile saman nakli yaparken brandasız ve örtüsüz taşıma yaparak cadde ve meydanları kirletmek.

33. İşyerlerine ait ürünlerin muhafazasında kullanılan, mukavva, karton, strafor, naylon vb. ambalaj malzemelerini çöp kutusuna atmamak, etrafa saçmak, dağıtmak.

34. Hazır beton taşıyan araçların hazne içindeki harç(Beton) kalıntılarının gelişi güzel alanlara boşaltılması yasaktır.

35. Apartman, iş hanı, otel, hamam, fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaları yılda en az bir kez temizletmemek

36. Dükkan,ev sahipleri, veya kiracıları dükkan ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz tutacaklardır.

1) Çöp gereçleri şunlardır:

a) File,bez torba,kese kağıdı
b) Doğada % 100 yok olma niteliğine sahip biyobozunur torba
c) Çöp kovası
ç) Çöp bidonu

2) Çöp ve süprüntükapsamına girmeyen maddeler:
a) Her türlüinşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar çimento, kireç, kereste, demir malzeme ve artıkları
b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,
c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
ç) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
d) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaçdalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları,
e) Atık pil ve akümülatörler

3) Çöp ve süprüntükapsamına giren maddeler:

a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
b) Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaçkutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon ve saire
c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri her türlükağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi,
ç) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler,
d) Ağaçyaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
e) Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
e) Sahipsiz her türlühayvan leşleri sahile vuranlar dahil
f) Soba külleri,

MADDE 10 İMAR , FEN İŞLERİ, BİNA VE İNŞAATLARLA İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)
1. Belediyeden izinsiz hiçbir şekilde inşaat,tadilat, kazı ve yıkım çalışması yapılamaz. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüile birlikte tespit edilerek durdurulur.

2. İnşaat ve hafriyat işlerinde çalışan kamyon ve iş makinalarının tekerleri çamur, toz, toprak dökülmesi muhtemel bölümleri temizlemeden yola çıkılamaz.

3. Paletli iş makinalarının inşaat ve iş sahası dışına çıkarılarak asfalt,parke ve beton yol üzerinde yürütülemez.

4. İnşaatlar büro olarak kullanacakları seyyar yapı veya konteynırları kendi alanlarının dışına veya kısmı olarak tretuvara ve bir başka alana gelecek şekilde koyamaz.

5. Belediyeden izin almadan kanalizasyon ve kanal temizliği için baca açmak, kanal ve kanal bağlantısı gibi değişiklikler yapmak, her ne maksatla olursa olsun yol ve kaldırımları kazmak, bozmak ve tahrip etmek yasaktır.

6. Her türlüinşaat çalışmalarında, bina tadilat, tamirat, sıva, boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola, kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar vermeyecek şekildesıva, boya sıçramasını moloz vb. malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almak, toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurları gidermek zorunludur.

7. Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların aslına aykırı düzenlenmesi ve değiştirilmesi, kaldırım üzerine ilave merdiven, basamak vb. imalat yapılması yasaktır.

8. İnşaat, kazı ve yıkım çalışmalarından çıkan toprak, hafriyat ve enkazların belediyece belirlenen yerler haricinde başka yerlere dökülmesi yasaktır.

9. dere yataklarından kum, çakıl ve toprak alınması yasaktır. Ayrıca derelere çöp, moloz vb. Malzeme dökmek ve dolgu yapmak yasaktır.

10. İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb. ) inşaat malzemesi koymak yasaktır.

11. İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere karşı her türlütedbiri almak zorundadır.

12. Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur. ( Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır. )

13. Şehir dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz eden durumlarda ilgililerince, sahipsiz olması durumunda ise Belediye tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.


14. Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır.

15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğütarafından belirlenen ve tebligatı yapılan inşaat yasakları ile ilgili kurallara uyulması zorunludur.

16. Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların oluşacağını gösteren belirtilerin oluşması halinde bu tehlikenin derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret bulundurmaya, yoldan geçenleri ikaz etmeye yapı sahipleri veya içinde oturanlar zorunludur.

17. Boş arsa veya alanlarda çadır veya buna benzer barakalar yapmak yasaktır.
(Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir)

18. Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen her türlübina, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, bakım ve onarımı yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, varsa yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.

19. Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerdeyapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültüçıkaran alet ve iş makinalarını kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 08.00-19.00, cumartesi günükış saatinde 09.00-18.00, yaz saatinde 09.00-19.00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak yasaktır.

20.Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlüarızayı (sızıntı,akıntı vb) gidermek zorundadır.

21.Binaların dışına soba borusu çıkarmak yasaktır.

22.Yağmur oluklarını,apartman sorumluları yol seviyesine kadar indirmek zorundadır.

23.Kırık, delik ve bozuk yağmur oluklarını tamir ettirmek zorunludur.

24.Plan ve projeye aykırı inşaat yapmak yasaktır.

25.İş yerinin önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapmak yasaktır.

26.Kanal ve kazılar sırasında emniyet tedbiri almak ve uyarıcı levhalar koymak zorunludur.

27.Şehir içinde ve Belediyenin belirlediği yerlerin dışına ahır yapmak ve hayvan beslemek yasaktır.

28.Her türlüyıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz ve toprakların etrafa yayılmaması için inşaat sahibinin gerekli tedbirleri alması zorunludur.

29. Yıkım sonunda artıkların ve enkazın sahibi tarafından kaldırılması zorunludur.

30. Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenlere rahatsızlık verecek şekilde taşınması yasaktır.

31. İnşaat alanının girişine herkesin görüp okuyabileceği şekilde, en az 50 x 70 cm
ebatlarında Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartlarda inşaatın mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini gösteren bilgileri bulunduran levha asılması zorunludur.

32. Firmalar, hazır beton taşıyan araçlarının gideceği inşaatı ve tahminen işgal edeceği alanı en az bir gün önceden bildirmesi ve işgal harcını ödeyerek gerekli izni alması zorunludur.

33. Belediye tasarrufundaki taşınmazlardan, izinsiz olarak toprak çekilemez. Hafriyat neticesi oluşan veya inşaat yapmak amacı ile temellerde meydana gelen çukurlardan dolayı gerekli tedbirleri almadan vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılamaz.


MADDE 11 İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)

1. İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarının içve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esaslarla ilgili 06.08.2011 tarihinde 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uymamak

2. Belediye sınırları içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz,

3. Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü, el ilanı, afiş,pankart yapıştırmak ve dağıtmak yasaktır.

4. Belediyenin belirlemiş olduğu billboardları dışındaki yerlere bez afiş vs. asılamaz,

5. Halkı yanıltıcı şekilde işyerlerine ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) yönünde afiş ve pankartların asılması yasaktır.

6. Ünvan tabelaları, işyerine bitişik, caddeye ve sokağa paralel, bulunduğu yerin zemininden 2,5 m. (2m.50cm) yükseklikte tehlike oluşturmayacak şekilde sabitlenecektir.

7. Ünvan ve ilan tabelaları Türkçe olarak bulunduğu yerin estetiğine uygun, görüntüyübozmayacak şekilde yazılacaktır. Yabancı dille yazılan yazılar, Türkçe yazının altında ve Türkçe yazının yarısı boyunda olacaktır.

8. Her tür duvar ilanları, levhalar, reklam içerikli yazılar, imla kurallarına ve genel ahlaka uygun olarak yazılacaktır.

9. Müsaade alınmış olsa bile her tür afiş, el ilanı ve benzeri reklam amaçlı broşürleri apartman içlerine ve sokaklara atmak, apartmana dağıtmak adına posta kutularına gelişigüzel bırakmak , çevreyi kirletmek yasaktır.

10. İşyerinde bulunmayan malların reklamını yapmak yapmak

11. Müsaade alınmış olsa bile binaların ortak kullanım alanlarına, bağımsız bölümlerine, görüş alanını kısıtlayacak ve binaya zarar verecek, görüntüyübozacak şekilde tabela, ilan, afiş vs. asılamaz.

12. Kamuya ait bina, ağaçve direklere, özel bina ve işyeri önlerine, özel mülkiyet alanı içinde olan ağaçlara, direklere reklam tabelası, bilboard, totem, tanıtıcı levha koymak, asmak, yapıştırmak yasaktır.

13. İşyerlerinin önüne, camlarına, servis araçlarına kağıt ve karton üzerinde görüntükirliliği oluşturacak şekilde gelişigüzel etiket ve reklam yazısı yazılamaz.

14. İşyerleri, belediyenin duyuru, afiş ve benzeri yayınlarını halkın en iyi görebileceği şekilde duvar, camekan vb. yerlerine asmak zorundadır.

15. Yol kenarlarında yer alan sabit reklâm asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapmak yasaktır.

16. Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın reklâm tabelası veya panosu koymak yasaktır.

17. Ana artere cephesi veya görüntüsüolan boş alan ve arsalara reklâm panosu koymak yasaktır.

18. Elektrik direklerini reklâm amaçlı kullanmak yasaktır.

19. Yön levhaları ilgili belediyeden izin alınmadan konamaz

20. Belediye ve halk otobüsleri ile Minibüsler üzerine konan reklâmlarda, reklâm araçcamının hemen altında başlayacak karasör alt kenarında sona erdirilecektir.

21. Reklâmlarda kullanılacak yüzeye yapışan film (sticker) veya panonun aracın ön, yan ve arka camlarının üzerine gelecek şekilde yapıştırılması veya asılması yasaktır

22. Bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha veya bez afiş asmak yasaktır

23.Kara araçları üzerine veya dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır. Dükkan içerisine konacak hoparlör dışarında duyulmayacak şekilde ayarlanması şarttır. CD ve kaset satışı yapan işyerlerinde dışarıdan duyulacak ve rahatsız edecek şekilde müzik çalınması veya dış kısma hoparlör konulması yasaktır.

24.Belirlenmiş tabela metrekarelerinin dışında büyük tabela asılması yasaktır. Aksine hareket edenler İkazlara rağmen kaldırılmayan tabelalar Belediyece toplanır.

MADDE 12- Park bahçelerle ilgili yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)

1.Park, Bahçe ve Kamuya ait alanlarda çimenlere, çiçeklere ve ağaçlara her ne surette olursa olsun zarar vermek yasaktır.

2. Kamuya ait alanlarda, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında, ana arter ve sokaklarda her türlühayvanların otlatılması, başıboş bırakılması ve hayvanların tuvalet ihtiyaçlarının umuma mahsus yerlerde giderilmesinin sağlanması yasaktır.

3. Belediyeye ait park ve bahçelerde alkollümadde kullanmak yasaktır.

4. Motorlu-Motorsuz her türlütaşıt araçları ile parklarda gezmek yasaktır.

5.Parklarda çamaşır, halı vs. yıkamak, asmak, kurutmak yasaktır.

6. Ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi, ilan yapıştırılması, salıncak kurulması, çivi çakılması, isim veya şekil çizilip zarar verilmesi yasaktır.

7. Bahçe ve arsalardan Cadde ve Sokaklara doğru uzanan ağaçdalları yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2.5 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır.Komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır.Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi Belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.

8. Parklarda,umuma mahsus her türlüistirahat yerlerinde kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.

9. Cadde ve Sokaklar ile Belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek,ağaçve çalıların budanması, kesilmesi,gübre vb. madde verilmesi,ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi etrafının bozulması, kirletilmesi, tahrip edilmesi yasaktır.

10. Belediyeye ait yolarda ve parklarda,Kamuya ait ağaçların dallarını koparmak,kesmek,Park ve bahçelerde tahribat yapıp,çocuk oyun araçlarına,bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek yada zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

11.Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlüoyun oynamak, alkollüiçki içmek veya içirmek,hayvan otlatmak,huzur ve sükunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

12. Cadde, Sokak ve meydanlarda (Park,Yeşil alan ve boş alanlar) mangal,ateş yakma,çöp vb. atıklar atmak yasaktır.

MADDE 13 Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Şehir içersinde , konutlar ve müştemilatı, veya herhangi bir yapı ahır, kümes vs. hayvan barınağı haline getirilemez, besicilik ve arıcılık yapılamaz.

2. Her türlühayvan gübresini ve atıklarını açığa atmak yasaktır.

3. Şehir içerisinden başıboş ve sürühalinde hayvan geçirilemez.

4. Vahşi hayvanlar şehir içerisine izinsiz, emniyet tertibatı almadan sokulamaz, şehir içerisinden geçirilemez.

5. hayvan müsabakası tertip etmek, oynatmak, dögüştürmek teşhir etmek ve hayvanlara eziyet etmek yasaktır.

6. Şehir içinde, tasmasız, ağızlıksız veya emniyet tertibatı alınmaksızın hayvan dolaştırılmayacak, bunların dışkıları sahipleri tarafından toplanacaktır.

7. Konut ve işyerlerinde beslenen kedi, köpek gibi evcil hayvanların aşılarını yaptırmak, havlayarak, miyavlıyarak değişik sesler çıkararak etrafı rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almak mecburidir.

8. Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiler

9. Veteriner raporu olmadan hayvan kesmek, etlerini satmak

10.Bulaşıcı hastalık taşıyan ve itlaf edilmesi gereken hayvanları beslemek

11.Hayvan ölülerini açıkta bırakmak ,umuma mahsus yerlere gömmek
.
12. Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla veya bunlara bağlı olarak arabalarla yük taşımak.

13. Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurmak,

14. Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek,

15. Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan bir yerden bir yere götürmek, vahşi hayvanları şehre getirmek ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak,

16. Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık ra­porunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya şehir içinden geçiş yapmak suretiyle başka bir yere nakletmek, (nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir)

17. Belediyece kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek,

18. Büyük ve küçük her türlühayvan leşlerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yer­lere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta be­lediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölühayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacak, Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tara­fından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömüle­cektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır)

19. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları, Hayvan Sağlık Zabıtası hükümlerine göre işlem yaptırmak üzere belediyeye haber vermemek,

20. Şehrin meskûn ve belediyece yasaklanan sahaları içinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde veya bahçesinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak ve barındırmak,

21. Binek ve koşu gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,

22. At arabasıyla trafiğe çıkmak, hayvanları dövmek, eziyet etmek, gücünün üstünde yük yüklemek, halkın merhamet duygularını rencide edecek şekilde kırbaçlamak,

23. Meskenlerde, apartman dairelerinde ve bina çatılarında kuş beslemek ve uçurmak, bundan dolayı etraftaki mahalle sakinlerini rahatsız etmek,

24. Yollardan sürühalinde hayvan geçirmek, başkalarına ait bağ ve bahçelerine sokmak

25. Gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklaması yasaktır.

26. Hayvan pazarı dışında hayvan alım ve satımı yapmak.

27. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türühayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek.

28. Hayvanların neden olduğu yasaklar işlenmesi durumunda her hayvan için ayrı ceza uygulanır.


MADDE 14 İŞYERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde faaliyet gösteren tüm sanayi, ticaret ve sanat erbabı işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen işletme izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almadan faaliyet göstermeleri yasaktır.

2. İş yerlerinin işletme izin belgesi veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanları dışında ruhsata aykırı faaliyet göstermeleri yasaktır.

3. Tüm iş yeri ve müessese sahiplerininiş yerlerinde iş yeri ruhsatlarını, fiyat listesini görünür yere asmak ve görevlilerce istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

4.Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan iş yerlerinde
a) İş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven, galoş ve bone giymeleri,
b) çalışanların saç, sakal, tırnak vb. kişisel temizliklerinin iyi ve bakımlı olması,
c) Çalışanların portör muayeneleri ve periyodik muayenelerinin zamanında yaptırılması,
d)İş yerinin genel durumunun sürekli olarak temiz ve bakımlı olması,
e) iş yerinde kullanılan bilumum malzemelerin sağlam, temiz ve bakımlı olması,
f) iş yerinde yeterli sayıda ağzı kapaklı çöp kovası bulundurulması,
g)İmalathanelerin dışarıdan böcek ve haşere girmesini engelleyici önlemlerin alınmış olması,
h)Yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden yenilen gıda maddelerinin bulunduğu raf ve tezgâhların toz ve haşereden koruyucu önlemlerin alınmış olması zorunludur.

5. Belediye, odalar ve meslek kuruluşlarının belirlediği ve takibi Belediye Zabıtasınca yapılan mal ve hizmetlerde rayiçten fazla ürün ve hizmet bedeli almak yasaktır.

6. İş yerlerinde çalışan veya sahipleri tarafından müşteri çekmek, kazançelde etmek ve reklam yapmak maksadı ile çığırtkanlık yapmak, yoldan geçenlerin önüne geçerek baskı uygulamak ve iş yerinden alışveriş yapmaya zorlamak yasaktır.

7.Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin(içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesi, adi fırfır maytapları, İspanyol maytapları, çiçek yağmuru, şenlik mumu gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı maddeler) satışını proteknik madde satışı izni bulunanlar yapabilir. Bakkal, Market, Pastane, Kırtasiye, Oyuncakçı vb. yerlerde bu ürünlerin satışı yapılamaz.

8. 394 sayılı hafta tatili ruhsatı alması gereken iş yerlerinin hafta tatili ruhsatını almadan Pazar günleri faaliyet göstermeleri yasaktır.

9.Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içerisinde bulunan içki ruhsatlı iş yerleri haricindeki iş yerlerinde açıkta içki içilemez, içirtilemez ve tek tek kadehte içki satışı yapılamaz.

10. Konut alanlarında faaliyet gösteren iş yerlerinin halkın huzurunu bozacak ve dinlenmesini engel olacak biçimde ısı, ışık, is, duman, gürültüve benzeri rahatsızlıklar yaratacak şekilde çalışma yapmaları yasaktır.

11.Kapanış saatleri Belediyece veya yetkili kurumlarca belirlenen işyerlerinin kapanış saatlerinde açık tutulması yasaktır.

12. Mağaza, dükkân, imalathane, mesken vb. binalardangelip geçenlerin ve çevrede yaşayanların sıhhatine zarar verecek, rahat ve huzurunu bozacak şekilde toz, duman, kurum, is ve koku çıkarmak yasaktır.

13. Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, eğlenmesine mahsus yerlerde kedi köpek gibi hayvanların bulundurulması yasaktır.

14. İşyerlerinin sokak cephesine konulan tente ve siperleri, belediyelerce belirtilen şekle uygun olarak ve belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile eski, kirli ve yırtık tente ve siper kullanmak yasaktır.

15. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde (oto yıkama, mermerci, zeytinyağı fabrikası vb. gibi) atıklarını ve kirli sularını doğrudan sokağa, yola ve dere yatağına akıtmak yasaktır. Bu iş yerlerinin iş yeri bünyesinde çökeltme havuzu kurmaları, çökeltmede biriken atıkları kendi imkânları ile Belediyece belirlenen yerlere taşımaları zorunludur.

16. LPG tüp gaz irtibat bürosunda boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen miktardan (GSM 2 İçin 250 kg-GSM 3 için 500 kg) fazla tüp bulundurmak yasaktır.

17. İş yerlerinin ve imalathanelerin mutfaklarının umumi durumunun temiz olması, işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılmaması, iş yerlerinde imalat hanelerde kullanılan her türlümalzemenin (gazete kâğıdı kullanılmaması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları. Bardak, tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb.) sağlık koşullarına uygun olması zorunludur.

18. Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşıması zorunludur.

19. Üretim etiketi belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.

20. İmalathane ve işyerlerinde kullanılan her türlüMakine ve alet edevatın sağlık kurallarına uygun ve hijyenik olması zorunludur.

21. İşyerinde amaca uygun bir şekilde tasarlanmış aydınlatma yapmamak,

22. Sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırarak ve iş saatleri dışında temizlik yapmak, çalışan elemanların eli yüzüve üst başları temiz olmamak,

23. İşyerinde havalandırma tertibatı bulunmamak, işyerini uygun olmayan şekilde ısıtmak,
24. Birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde, her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartları taşımamak,

25. On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulundurmamak,

26. İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlamamak,

27. Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin taban, duvar ve yiyecek temas eden yüzeyleri kolay temizlenebilir, yıkanabilir, dezenfekte edilebilirtavanları buğu, küf ve pislik birikmesini önleyecekkapıları, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olmamak, yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman vb. kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurmamak, bardak ve tabakların cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçakların paslanmaz çelikten olmasını sağlamamak,

28. İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler almamak,
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 30 kişiden fazla çalışan bulunan işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren ve itfaiye raporunda belirtilen tedbirleri almamak, 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulundurmamak,

29. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı işyerlerinde giriş ve çıkışları ayrı kapıdan yapmamak, yangına karşı tahliye çıkışı bulundurmamak, yangın çıkışlarını ışıklı tabela ile göstermemek,

30. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleri ile lokanta ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulundurmamak, bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık ve kıyafetleri düzgün ve temiz olmamak,

31.Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olmamak, tuvalet ile mutfağı yan yana bulundurmak,

32.İş merkezi, alışveriş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeteri sayıda lavabo, bay ve bayan tuvaleti bulundurmamak,

33. Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapmak ve gerekli ikaz levhalarını işyerinde bulundurmamak,

34. Belediyeden alınmış ruhsat, vergi levhası, alkollüiçki satış ruhsatı, pazar günleri çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgeleri işyerinin görünür bir yerinde bulundurmamak,

35.Belediyece hazırlanmış ve tasdik edilmiş tef­tiş defterini, teftiş için gelen yetkililere ibraz etmemek,

36. Gıda satışı yapılan ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanlarını hazır bulundurmamak,

37. İşyerinde çalışan elemanların üst-başları temiz ve tertipli olmamak,

38. Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal etmek,

39. Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satı­şı ile uğrasan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulması zorun­ludur.
40. Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön cephesine bayrak asılması zorunlu olup, kirli, yırtık ve kırışık bayrak asmak yasaktır.,

41. Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir.

42. İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır.

43. Gramaja tabi gıda maddelerinin ekmek, pide, vb. eksik vezinli olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, eksik vezinliler müsadere edilerek tutanak tanziminden sonra kanun gereği yoksul vatandaşlara dağıtılır.

44. Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesse­selerde;
a) Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak numa­raları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkütarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulası kullanılması ve bir nüshası­nın istensin veya istenmesin müşteriye verilme­si zorunludur.
b) Hesap pusulası servis süresince masada bulundurula­cak, masaya getirilen her madde getiriliş sırası­na göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözüönünde hemen yazılacak ve ikinci nüshası müşteriye veri­lecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk dam­galı olacaktır.
45. İşyeri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. (Müessese sahipleri ve işçiler, işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle müessesede kala­bilirler. Otel, motel, pansiyon, kamping vb. konaklama yerlerigazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna vb. içkili yerlersinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazançkastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâgeliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet evlerisabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması halinde bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır ve bu işyerlerinin açma kapama saatlerine riayet etmemeleri halinde Polis Vazife ve Salahiyet K anunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır)
46. Satışa arz edilen her türlümaddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. Gazete ve ambalaj kâğıdı haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.
47.Her türlütartı ve ölçüaletleri Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.
48.Belediyenin ruhsatına tabi iş yerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu belirten 20x30 ebatlarında bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktırb) Her ne maksat ile açılır ve çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlüişyeri, belediyeye müracaat ederek gerekli izinlerini alacaktır. Bütün işyerlerinde acil telefon numaralarının kolayca görülebilecek yerde asılı bulundurulması zorunludur.
49. Satışa arz edilen her türlümaddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. Alış verişlerde müşteriye taşımalı amaçlı olarak yeniden kullanılabilir nitelikte file,bez torba,kese kağıdı ve çevre dostu, doğada % 100 yok olma niteliğine sahip poşetlerin kullanılması zorunludur. Türk standartları belgeli ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.
50. Üzerine “Satılık Değildir&rdquoveya “Satıldı&rdquoibaresi konulmamış her mal satılıktır. Bunları satmaktan imtina etmek, mal satışından kaçınmak, stokçuluk yapmak yasaktır.
MADDE 15-Mezarlık ile ilgili hükümler ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)

1.Belediyece müsaade edilen mezarlıklar dışında cenaze gömmek.

2. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi yerlere çıkmak ve tırmanmak, çiçek, fidan, ağaçveya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş nesne ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, var olan yollar dışında gezinmek ve ziyaretçilerin huzur ve rahatını bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

3. Dilencilerin, seyyar satıcılarının, yanında velisi olmayan çocukların, beraberinde köpek vb. hayvan getirenlerin mezarlık içerisine girmeleri yasaktır.

4. Mezarlıkta Belediyeden izin almadan her türlüdüzenleme ve onarım yapmak veya
yaptırmak yasaktır.

5. Mezarlıklar içerisinde alkollümadde kullanmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve
mezarlığın huzur ve sükûnunu bozmak yasaktır.

6. Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.

7. Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak.

8. Mezarlık içerisinde her türlükümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

9. Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

10. Mezarlık hayır çeşmelerinden hortumla su alarak amacı dışında kullanmak, tarla sulamak, Mezarlıklar dâhilinde ve giriş, çıkış noktalarında yetkililerden izinsiz bağış toplamak, Yasaktır.

11. Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak.

MADDE 16. Toplu Taşıma Araçları ve Ulaşım İle İlgili Emir ve Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunu, Taşıma Kanunu ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere verdiği yetkilerle ilgili düzenlemelerin araçsürücüleri tarafından yerine getirilmemesi,

2. Güzergâh levhası asmamak,

3. Fazla yolcu almak,

4. Çığırtkanlık yapmak,

5. Durak dışı durmak ve yolcu almak,

6. Yaya kaldırımına yanaşmadan durmak,

7. Araçta sigara içmek ve içirmek,

8. Güzergâh dışı çalışmak,

9. Bozuk araçla çalışmak,

10. Kırık camlı araçla çalışmak

11. Yolcuya kötümuamele yapmak,

12. Hususi taksicilik yapmak,

13. Güzergâhı tamamlamadan ilk kalkış yerine dönmek,

14. Denetim görevlilerince istenen belgeleri ibraz etmemek,

15. Fazla oturma yeri bulundurmak,

16. Belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmak,

17. Ücret tarifesini görünür bir yere asmamak,

18. Belediyeden izinsiz araca afiş veya ilan yapıştırmak,

19. İdarece belirlenecek tip kıyafet yönetmeliğine uymamak,

20. Trafiği aksatacak şekilde ağır seyretmek,

21.Trafiği tehlikeye sokacak şekilde hızlı seyretmek,

22. Müzik açmak.

23. Genel taşıt araçlarına, hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çı­kışları güçleştirecek araçlar ve rahatsız edici kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek,

26. Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer iş­gal etmek, koltuklarda yatmak,

27. Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak,

28. Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvan ile çekilen arabalar ile trafiğe çık­mak,

29. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaş­mak, alkollüiçki içmek,

30. Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak, Toplu taşıma araçları 6 ayda bir haşereler ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilgilisi tarafından ilaçlama yaptırılacaktır.

31. Çalışma ruhsatlı araçların kendi durakları haricinde durmaları, bekleme yapmaları, yolcu indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergâhlar dışında çalışamazlar, araçlar kendilerine verilen kalkış ve varış güzergâhlarına riayet etmek zorundadırlar.

32. Belediyeden izin almadan ve yerine çalışacak aracı bildirmeden her ne surette olursa olsun toplu taşıma aracını hattan çıkarmak yasaktır.

33. Toplu taşıma araçlarında yolcuya kaba ve kırıcı, kötümuamelede bulunmak yasaktır.

34. Toplu taşıma araçlarında Belediyeye bildirimi yapılan şoför ve mal sahibi haricinde aracı başka birinin kullanması yasaktır.

35. Toplu taşıma araçlarına ait duraklarda, motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek, bekleme yapmak,

36. Park yapmanın kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek,

37. Tahsisli duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araçile duraklama yapmak, beklemek,

38. Belediyece yasaklanan yerlerde bisiklet, motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçları kullanmak,

39. Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil kampana vb. içtesisatı ve tertibatını karıştırmak,

40. Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı bulundurmamak,

41. Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek,
42. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

43. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yetkili kurumdan izin almadan her türlü(personel, öğrenci vb)servis taşımacılığı yapmak yasaktır. Servis taşımacılığı izni verilen. Servis işletmecileri Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen kurallar doğrultusunda çalışmaları zorunludur.

44. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde belediyeden izin almadan ticari taksi işletmeciliği yapak yasaktır.

45. Garaj dâhilinde alkollüiçkilerin içilmesi, satılması veya depolanması yasaktır.

MADDE 17. Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri Yönetmeliği, Elmalı Belediyesi Zabıta Yönetmeliği (Talimatnamesi), Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmemek,

2. Kılık- kıyafetine, el-yüz temizliğine ve tıraşına özen göstermemek,

3. Tanıtım kartını yakasına sürekli olarak takmamak,

4. Ürünlerini, Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgâhlarda satışa sunmayıp, yerlere gelişigüzel sererek satmak,

5. Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen pazaryeri açılış ve kapanış saatlerine riayet etmemek,

6. Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen saatler dışında, pazaryerine araçsokmak,

7. Kendisine tahsis edilen yeri her hafta düzenli olarak açmamak,

8. Pazaryerlerinde çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmak, müşteriye iyi davranmamak, müşterilere ve çevresine karşı kırıcı ve sert ifadeler kullanmak,

9. Pazaryerinin Kurulu olduğu yol, kaldırım vb. yerlere izinsiz olarak herhangi bir madde çakarak bu yerleri tahrip etmek,

10. Kendisine tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini itiraz etmeksizin süresinde ödememek,

11. Kendisine tahsis edilen yeri ve çevresini temiz tutmamak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmemek ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Müdürlüğüve Temizlik İşleri Müdürlüğünce belirlenen yere bırakmamak,

12. Kontrol esnasında, pazaryerine getirerek satışa sunduğu ürünlerin alış faturalarını, üretici belgelerini veya çiftçi belgelerini görevli memurlara ibraz etmemek,

13. Geçici bir süre için de olsakendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde ürün, kasa vb. koymak, pazarın bitiminde tezgâhlarını pazar mahallinden almamak,

14. Satışa başlamadan önce, görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği ürünlerin üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymamak. Etiketler üzerine birim fiyatı yazmamak (Kilogram fiyatı, tane fiyatı vb), aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek,

15. Pazaryerine, pazarın kurulduğu gün saat 06.00&rsquodan önce ürün ve malzeme koymak, gece (yaz aylarında) saat 22.00 (kış ayların da ise saat 20.00) den sonra da pazaryerinden ürün ve malzemelerini almamak,

16. Pazaryerinde, kendisine tahsis edilen yerin dışında seyyar olarak satışa ürün sunmak ve alışverişe gelen vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

17. Bir başka hak sahibine tahsis edilmiş yere tezgâh açmak,

18. Oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanmamak, yaylı veya asma terazi kullanmak, tüketici veya alıcıya kilosu eksik ürün vermek, ayarı bozuk terazi kullanmak ve terazisinin ayarını belirlenen tarihte yaptırmamak.

19. Soğutucusuz mekân veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak, dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak. Ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak,

20. Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışını yapmak,

21. Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak,

22. Üretici pazarlarının dışında pazaryerleri, manav, market vb. işyerlerinde faturasız ve hal çıkış belgesi olmayan ürünlerin satışını yapmak.

23. Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz, bir başka amaçla kullanamaz ve kullandıramaz.

24. Pazarlarda 16 yaşından küçük çocuk çalıştırılamaz.

25. Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alış­kanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin Pazar kimlik kartı belgeleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir:
a) Pazaryeri işgaliye ücretini 3 aydan fazla geciktirmek yasaktır.
b) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya dev­redenler.
c) Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler.
d) Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.
e) Bir yıl içinde üçkez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış olanlar ve bunda ısrar edenler.
f) Pazarda görevli memurların ikazlarına uymayıp saygısızlık yapanlar, belediyece pazar yeri olarak gösterilen mahallerin dışına taşanlar.

27. Pazar yerini ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı bulundurmamak, pazarın devam etliği müddet­çe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını yanla­rında taşımamak, istenildiğinde ilgililere ibraz etmemek, te­miz iş gömleği giymemek,

28. Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince damga­lanmış ölçüaleti kullanmamak, el kantarı kullanmak,

29. Rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmak, mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapatmak, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmak, kaldırım taşlarını sökmek veya tahribat yapmak,

30 Pazaryerlerinin ortasını halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurmamak, bu geçit yerlerini araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından işgal etmek, pazar içerisinde bisiklet, el arabası vb. ile dolaşmak,

31. Pazaryerinde belediyece belirlenen saatler dışında faaliyette bulunmak, pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerleri­ni işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra satışa devam etmek,

32. Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilme­den yenecek her türlübesin maddelerini açıkta satmak, pazaryerini ıslatmak, kirletmek,

33. Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanların, müstahsil olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almamak, bu belgeyi yanında bulundurmamak,

34. Belediyeden müsaade almadan kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurmak, müsaade edilen ürün dışında başka ürünleri satmak,

35. Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kâğıt vb. şeyler kullanmak,

36. Pazarın bitimini müteakip pazaryerine çöp, öteberi, mal ve malzeme bırakmak,

37. Satışa arz edilen malların cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymamak, etiketlere müşteriyi aldatıcı yönde ifadeler yazmak, etiketlerdeki fiyatlandırmaları litre veya kilogram bazında yazmamak,

38. Üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin üzerlerini kapatmamak, açıkta bırakmak,

39. Yapılan denetimlerde satılan ürünün faturasını, irsaliyesini vb. belgeleri ibraz etmemek,

40. Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlüparlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanmak, bulundurmak, (bütan gaz tüpleri, tiner, vb.) tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, patlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmak ve satışı ile iştigal etmek,

41. Belediyeden izin almadan, stantlarda görünümüve niteliği değiştirecek ilave yapmak, stant aralarını yıkmak, geri veya ileri almak, yeni duvar örmek, dış görünümüetkileyecek değişiklikler yapmak, kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler ile koruma amacına yönelik kepenk vb. ilaveler yapmak.

42. Estetik görünümübozacak şekilde direk, levha, tabela vb. şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, bayrak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak.

43. Pazaryerlerinde hal dışında toptan mal satışı yapmak,

44. Tüketiciye dönük perakende fiyatları serbestçe arz ve talebe göre belirlememek, perakende fiyatları oluşması gereken eşit fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye görevlilerine bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak.

45. Daimi ve geçici pazar içerisinde alkol almak, ateş yakmak, parlayıcı ve patlayıcı
malzeme bulundurmak yasaktır.

46. Pazarcı esnafının pazaryerlerine yaz aylarında 09:00 &ndash20:00 saatleri ve kış aylarında 09:00 &ndash18:00 saatleri arasında araçla girmesi yasaktır.

47. Pazarlar belirlenen saatlerde faaliyette bulunacaktır. Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı hava karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır.

49 Pazar yeri esnafı veya üretici belgesi ile köyden mal getiren kişiler tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

50. Geçici ve daimi pazar yerlerinde pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun her hangi bir eşya bırakmak, tezgâh bırakmak ve pazar alanına sivil veya resmi araçpark etmek yasaktır. Bırakılan tezgâhlar Belediye tarafından kaldırılır ve kaldırma ücreti mal sahibinden % 20 fazlası ile tahsil edilir. Ayrıca cezai işlem uygulanır.

51. Pazar yeri Esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyatı (Kilogram Fiyatı, Tanesi vb.) yazılması zorunludur.

52 Pazar yerlerinde bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup tespit edildiğinde Müsadere (İmha) edilir ve cezai işlem uygulanır.

53. Daimi ve geçici pazar yerlerinde tezgâh arkasına, Kapalı Pazarın dış kısmındaki yollara ve müşteri için ayrılmış yerlere, pazarcı esnafına ait araçların gelişi güzel park edilmesi yasaktır.

54. Pazarcı esnafı araçlarını Belediyece gösterilen yerlere park etmesi zorundadır.

MADDE 18 GürültüKirliliği İle İlgili Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)

1.Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlügürültüçıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması,

2. Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması, ( Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir)

3. Motorlu araçve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, çalışmaz hale getirilmesi,

4. Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi,

5.Radyo, TV, müzik seti ve her türlümüzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması,

6. Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı vb. araçların 19:00 &ndash07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi,

7. Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması,

8. Siren, düdük vb. olağanüstüdurum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması,

9. Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (İbadethane, Hastane, Sağlık Merkezleri, Okul vb.) yakınında bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi,

10. Yerleşim alanı içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Betonyer, Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 07:00 &ndash19:00 saatleri dışında çalıştırılması,

11. İzinsiz Ramazan Davulu çalmak

12. Mal ve hizmet satmak amacıyla, çığırtkanlık yapmak, anfi, hoparlör vb. ses ve ses yükseltici cihazlar ile çağrı yapmak yasaktır.

13. Yetkili makamlardan izin almadan açık ve kapalı alanlarda konser, tören, festival, nişan, düğün, kına gecesi, kermes gibi faaliyetlerde bulunulamaz.

14. Yüksek sesle çalışan makina, cihaz ve ses yükseltici sistem kullanılan yerlerde sesin dışarıya çıkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 19 Hava Kirliliği ile İlgili Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1.İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak, (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolüamacıyla),

2. Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak,

3.Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması, (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)

4. Kullanılan yakıtların menşei belgesinin, analiz raporunun, irsaliye ve faturasının kontrol için istendiğinde ibraz edilmemesi,

5. Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması,

6. Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması,

7- Fanlı ve stokerli kazanı olan binaların baca filtresi yaptırmaması,

8. Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve bakımlarını sürekli yapmamaları ve bacalarını her yıl temizletmemeleri,

9. Kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki kez temizlenmemesi,

10. Bacalarından kötükoku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaması,

11. Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır.

12. İş hanı, iş merkezi, otel, hamam, fırın ve bunun gibi imalathanelerin ve umuma açık diğer istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir defa temizlenmesi mecburidir.

13. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika,fırın,han,hamam,pansiyon,otel iş hanı gibi binalarda bacalara silikon veya sulu filtre takılacak,bunlar devamlı suretle çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan yüksek olacaktır.

MADDE 20 Gezici satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak, izin verildiği halde izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapmak yasaktır. izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.

2. Gezici olarak izinli satış yapanların, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten faturayı yanlarında bulundurmamak ve kontrolde göstermemek,

3. Açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmak,

4. Simit türübenzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olması zorunludur.

5. Hazır gıda ve tatlı türügıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci satıcılar, satış yapmak istedikleri alan için belediyeden izin almaları zorunludur.

6. Motorlu vasıtalarda hazır gıda ve tatlı türügıda maddesi satılabil­mesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurmaları zorunlu olup, bu vasıtaların hazır gıda ve tatlı türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması , işyeri çalışanından başkası tarafından satış yapılması , ya­saktır.

7. Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi sa­tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala­rı ve belgelemeleri zorunludur.

8. Motorlu vasıtalarla mahallelerde gezici her türlüsatış yapanlar, tüp gaz (LPG), su, kömür vb. satışı yapan bayilere ait araçlar dâhil sokaklarda megafon, hoparlör vb. ile bağırmak, klakson çalmak yasaktır.

MADDE 21 göl ve gölet alanlarında aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)


1. Göl ve göletlere çöp atmak,

2. Yetkili makamlardan izin almaksızın, göletlere, baraj etraflarına kamp, kamping, baraka ve çadır kurmak, bu yerlerde seyyar satıcılık yapmak, halkı rahatsız etmek, içki içmek, hayvan gezdirmek,

3. Göl ve göletlere yüzmek amacıyla girmek ,balık tutmak ,kanal açarak izinsiz su almak yasaktır

MADDE 22 Su Kaynaklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır)

1.Her türlüatık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması,

2. Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan fosseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi,

3. Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek,

4. Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması,

5. Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak,

6. Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi.

7. Yağmur suyu drenaj hatlarına, kanalizasyon ve atık su tahliye kanallarının bağlanması
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kişisel özel haller
Madde 23- İşlediği fiilin hukuki sonuçlarını algılamayan ve davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, kişinin velisine veya işyerlerinde bunları çalıştıranlar hakkında, bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı, müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.

Uygulamaya ilişkin hususlar

Madde 24 Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:

a) Kişi hakkında uygulanan ceza kararnameleri her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse, Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Tespit tutanakları olay mahallinde tanzim edilir.

c) Tespit tutanağında ilgili yasa madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

ç) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, sorumlunun durumu dikkate alınarak işlem yapılır.

d) Tespit tutanakları en geçiki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.

e) Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıçgünüdikkate alınır.

Alınan kararların infazında şu hususlara uyulur:

a) Herhangi bir sebepten dolayı verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulanmasında, karar ilgiliye tebliğ edilerekbozulabilecek malların, zaruri ve şahsi eşyalarının alınması ve işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir.

b) Verilen 24 saatlik sürenin dolması ile kapatma işleminde;
1) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
2) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
3) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
4) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.
5) İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.

c) Herhangi bir sebep ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tanzim edilerek, Cumhuriyet Savcılığına suçduyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

ç) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatsız faaliyet sonucu iş yerinin faaliyetten men edilmesi işlemlerinde, yönetmeliğin ilgili hükmübelirtilir.

İhlalin tespitine ilişkin hususlar
Madde 25 Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:
a) Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda,
b) Alınan yazılı ya da sözlübir şikâyette olay mahalline varıldığında, kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ilekural ihlali delilinin olay mahallinde bulunması ve ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
c) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde.


Yürürlük
Madde 26- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince onaylanmasını müteakip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2 Mayıs 1978 tarih ve 16275 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elmalı Belediyesi zabıta talimnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 27 Bu yönetmelik hükümleri, Elmalı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

İlgili İçerikler