0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin  Kocapınar Mahallesinde Toptancı Halinde  bulunan ve ardiye amacıyla kullanılacak olan Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine  ait 168/2,168/3,168/6,168/7,168/8,168/9,168/10  kapı numaralı ve her biri  50,00 m2 miktarlı seyyar prefabrik yapılar  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  satışları yapılmak üzere  açık   ihaleye çıkarılmıştır.

                Satışı yapılacak olan Prefabrik yapılardan

-168/2 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:02 de,

-168/3 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:04 de,

-168/6 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:06 da,

-168/7 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:08 de,

 -168/8 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:10 da,

-168/9 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:12’ de,

-168/10 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  25/04/2018  tarihinde saat 10:14 de, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Satışa çıkarılan bu seyyar prefabrik yapıları satın alan kişi, Elmalı Belediyesi Toptancı Halinde “Hal Kayıt Sistemine”  kaydı yapılarak  Toptancı Halinde faaliyet gösterme hakkına sahip olacaktır. Bu hakka sahip olmak için  Belediye Meclis kararında belirlenen 10.000,00 TL ( KDV HARİÇ) 2018 yılı  kira bedelini  ve 80.000,00 TL  tahsis ücretini belediyemize ayrıca ödeyecektir.

Seyyar Prefabrik yapıların satışları  ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde  ve  Belediye İlan Tahtasında   görülebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı

fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat

mektuplarını ,Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

                İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte Belediye İhale Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 09/04/2018

 

 

                                                                                                                                             Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam