0(242) 618 67 01

İ L A N

                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçeninin Kocapınar Mahallesi  mevkiinde  bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksinde bulunan 11 numaralı  161,00 M² miktarlı  Komisyoncu Dükkanının  01/05/2018 tarihinden 01/05/2019  tarihine kadar  bir  yıl süre ile  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek olan bu taşınmazın yıllık  tahmini kira  bedeli 10.000,00 TL ( KDV Hariç)

olup, ihaleye katılmak için geçici teminatı 300,00 TL’dir.

 Taşınmazın kira  ihalesi 25/04/2018 tarihinde saat 10:00 da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında  görülebilir.

 İhaleye Girebilme Şartları;

Gerçek Kişilerden;

1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan  sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2- Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Esnaf  veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

4- Nüfus cüzdanı fotokopilerini

5-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,

6-  Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını

7-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

8-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;

       1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin 

        düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan  sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve

        Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2018 yılı içinde  alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile  varsa elektronik posta adresi

5- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi

6- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge

7-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 09/04/2018

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

İ L A N

                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçeninin Kocapınar Mahallesi  mevkiinde  bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksinde bulunan 11 numaralı  161,00 M² miktarlı  Komisyoncu Dükkanının  01/05/2018 tarihinden 01/05/2019  tarihine kadar  bir  yıl süre ile  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek olan bu taşınmazın yıllık  tahmini kira  bedeli 10.000,00 TL ( KDV Hariç)

olup, ihaleye katılmak için geçici teminatı 300,00 TL’dir.

 Taşınmazın kira  ihalesi 25/04/2018 tarihinde saat 10:00 da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında  görülebilir.

 İhaleye Girebilme Şartları;

Gerçek Kişilerden;

1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan  sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2- Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Esnaf  veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

4- Nüfus cüzdanı fotokopilerini

5-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,

6-  Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını

7-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

8-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;

       1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin 

        düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan  sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve

        Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2018 yılı içinde  alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile  varsa elektronik posta adresi

5- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi

6- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge

7-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 09/04/2018

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam