0(242) 618 67 01

İlçenin Yenimahalle Sanayi Sitesi bitişiğinde Katıyalı ve Tarımlar Bükü mevkiinde bulunan yapımı devam etmekte olan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen 36 adet asma katlı prefabrik dükkan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 15. Maddesi d) bendine göre açık arttırma usulüyle satışa çıkarılacaktır

Söz konusu açık arttırma ihalesi Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların satışı ile ilgili sözleşme her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinde görülebilir. Taşınmazların satış bedeli ihaleyi takip eden 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir. İhaleye katılabilme şartları; a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge, b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge. İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 30/04/2020 Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam