0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Gündoğan Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan  Belediye Parkının 1. bölümünde bulunan Park ve Lokanta konumundaki ,Mülkiyeti Elmalı Belediyesi tüzel kişiliğine ait olan  taşınmaz  01/04/2018 tarihinden 31/12/2027  tarihine kadar  kiraya  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.Kiraya verilecek olan Park ve Lokanta  konumundaki taşınmazın yıllık  tahmini kira  bedeli 70.000,00 TL ( KDV Hariç) olup, ihaleye katılmak için geçici teminatı 21.000,00 TL’dir. Taşınmazın kira  ihalesi 28/03/2018 tarihinde saat 10:00 da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında  görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b)Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

 

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 09/03/2018

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam