0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Akçay, İplikpazarı, Camiatik, Yenimahalle, Hacımusalar Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti  Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan  ve aşağıda belirtilen  taşınmazlar 13 HAZİRAN 2018 tarihinden 13 HAZİRAN 2021 tarihine kadar 3 ( üç) yıl süre ile  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine  göre  açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkiinde bulunan Kantarın yıllık tahmini kira bedeli 

5.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  450,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:00’da,

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkii 3032 parsel üzerinde bulunan C Blok Zemin 1 nolu

dükkanın  yıllık tahmini kira bedeli  11.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  990,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:02’de,

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkii 3032 parsel üzerinde bulunan C Blok Zemin 2 nolu

dükkanın  yıllık tahmini kira bedeli  11.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  990,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:04’de,

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkii 3032 parsel üzerinde bulunan C Blok Zemin 3 nolu

dükkanın  yıllık tahmini kira bedeli  11.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  990,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:06’da,

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkii 3032 parsel üzerinde bulunan C Blok Zemin 4 nolu

dükkanın  yıllık tahmini kira bedeli  11.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  990,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:08’de,

  1. İlçenin Akçay Mahallesi Karaahmet  Kuyusu Mevkii 3032 parsel üzerinde bulunan C Blok Zemin 5 nolu

dükkanın  yıllık tahmini kira bedeli  11.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  990,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:10’da,

  1. İlçenin  İplik Pazarı Mahallesi 210 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan  600,00 m² miktarlı Parkın   

yıllık tahmini kira bedeli  7.500,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  675,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:14’de,

  1. İlçenin Camiatik Mahallesi Sinanümmü  mevkiinde bulunan 800,00 m² miktarlı Parkın   yıllık tahmini kira

 bedeli  1.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  90,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:16’da,

  1. İlçenin Yenimahalle mevkiinde bulunan 4.106,65 m² miktarlı Şehitler  Parkının   yıllık tahmini kira bedeli 

5.000,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  450,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:18’de,

  1.  İlçenin Hacımusalar Mahallesi Köyiçi  mevkii 1155 parsel üzerinde bulunan 40,00 m² miktarlı dükkanın yıllık

tahmini kira bedeli  500,00 TL (KDV Hariç ) , ihaleye katılmak için geçici teminatı  45,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 06/06/2018 tarihinde saat 10:20’de,

Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

                Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve  İlan Tahtasında  görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını ,Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,

 ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 21/05/2018

                                                                                                                                            Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam