0(242) 618 67 01

İ L A N

                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Gündoğan Mahallesi  Çarşı Pazar Yeri mevkiinde bulunan, aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  satışı yapılmak üzere  açık   ihaleye çıkarılmıştır. Buna göre satışı yapılacak olan ;

1- Gündoğan Mahallesi 59 ada 11 parsel bodrum kat 1 bağımsız bölüm nolu 32,16 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli 106.000,00 TL olup geçici teminatı 3.180,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 13/02/2019 tarihinde saat 10:00 da,

2- Gündoğan Mahallesi 59 ada 12 parsel bodrum kat 1 bağımsız bölüm nolu 32,00 m2 miktarlı dükkanın tahmini bedeli 106.000,00 TL olup geçici teminatı 3.180,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 13/02/2019 tarihinde saat 10:02 de, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            Taşınmazların satışı  ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde  ve Belediye  İlan Tahtasında görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

 

            İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.24/01/2019

 

 

                                                                                                          Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam