0(242) 618 67 01

İ L A N

 

                                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                İlçenin Yakaçiftlik , Çaybaşı, Geçit ve  Gölova Mahalleleri mevkiinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi tüzel kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle satılacaktır. Buna göre ;

  1. Yakaçiftlik Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan  145 ada 1  parsel 969,40 m² miktarlı  arsa konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  48.470,00 TL , geçici teminatı 1.455,00 TL olup, ihalesi  09/01/2019  tarihinde saat 10:12 de,
  2. Yakaçiftlik Mahallesi Köyiçi mevkiinde  bulunan  145 ada 2 parsel 1.278,00  m² miktarlı arsa konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  63.900,00 TL, geçici teminatı  1.917,00 TL olup, ihalesi   09/01/2019 tarihinde saat 10:14 de,
  3. Yakaçiftlik Mahallesi Köyiçi mevkiinde  bulunan  145 ada 3 parsel 1.209,95  m² miktarlı arsa konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  60.500,00 TL, geçici teminatı  1.815,00 TL olup, ihalesi   09/01/2019 tarihinde saat 10:16 da,
  4. Yakaçiftlik Mahallesi Köyiçi mevkiinde  bulunan  145 ada 4 parsel 1.124,56  m² miktarlı arsa konumundaki taşınmazın 979,11 m² miktarındaki Elmalı Belediyesine ait hissesinin tahmini bedeli  48.955,50 TL, geçici teminatı  1.470,00 TL olup, ihalesi   09/01/2019 tarihinde saat 10:18 de,
  5. Çaybaşı  Mahallesi Bulanıkarık mevkiinde bulunan 156  parsel  2.587,24 m² miktarlı tarla  konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  100.000,00 TL , geçici teminatı  3.000,00 TL olup, ihalesi  09/01/2019  tarihinde saat 10:20 de,
  6. Geçit Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan 124 ada 1  parsel 93,01 m² miktarlı  kerpiç ev ve avlusu  konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  15.000,00 TL , geçici teminatı  450,00 TL olup, ihalesi  09/01/2019  tarihinde saat 10:22 de,
  7. Gölova  Mahallesi Köyiçi  mevkiinde bulunan  20 parsel  182,00 m² miktarlı arsa  konumundaki taşınmazın  tahmini bedeli  12.500,00 TL , geçici teminatı 375,00 TL olup, ihalesi  09/01/2019  tarihinde saat 10:24 de,

     Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

                    Taşınmazların satışı  ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde  ve Belediye  İlan Tahtasında görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

 

                İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.25/12/2018

 

 

 

 

                                                                                                                                             Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam