0(242) 618 67 01

İ L A N

 

                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Macun, Toklular ve Yeni Mahalle mevkilerinde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre  açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

  1. Macun Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan 119 kapı numaralı 100 m² miktarlı dükkan

konumundaki taşınmaz 15 OCAK 2019 tarihinden 15 OCAK 2022 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile ihaleye çıkarılmış ve dükkanın yıllık tahmini kira bedeli 2.000,00 TL (KDV Hariç), ihaleye katılmak için geçici teminatı 180,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 09/01/2019 tarihinde saat 10:00’da,

  1. Toklular Mahallesi Vahab-ı Ümmi mevkiinde bulunan 129,40 m² miktarlı Büfe ve Çay

Bahçesi 15 OCAK 2019 tarihinden 15 OCAK 2022 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile ihaleye çıkarılmış ve  taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli  3.150,00 TL (KDV Hariç), ihaleye katılmak için geçici teminatı 284,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 09/01/2019 tarihinde saat 10:02’de,

  1. Yeni Mahalle Yeni Finike Caddesi ( Otogar İçi) mevkii 75 ada 16 parselde bulunan bodrum

kat 18 bağımsız bölüm nolu 38,90 m² miktarlı dükkan konumundaki taşınmaz 15 OCAK 2019 tarihinden 15 OCAK 2020  tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile ihaleye çıkarılmış ve  dükkanın yıllık tahmini kira bedeli  5.000,00 TL (KDV Hariç), ihaleye katılmak için geçici teminatı 150,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 09/01/2019 tarihinde saat 10:04’de,

  1. Yeni Mahalle Yeni Finike Caddesi ( Otogar İçi) mevkii 75 ada 16 parselde bulunan bodrum

kat 21 Bağımsız Bölüm nolu 41,30 m² miktarlı dükkan konumundaki taşınmaz 15 OCAK 2019 tarihinden 15 OCAK 2020 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile ihaleye çıkarılmış ve dükkanın yıllık tahmini kira bedeli 5.000,00 TL (KDV Hariç) , ihaleye katılmak için geçici teminatı 150,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 09/01/2019 tarihinde saat 10:06’da, Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,

 ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 24/12/2018

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam