0(242) 618 67 01

                                          İ L A N

                ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu tespit edilen Hitachi  Marka W 200/5 Tipi 2000 Model Paletli Hidrolik Ekskavatör İş Makinesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle satılacak olup, buna göre;

Hitachi  Marka W 200/5 Tipi 2000 Model Paletli Hidrolik Ekskavatör İş Makinesinin  satışına esas teşkil edecek tahmini bedeli 53.000,00 TL ( KDV Dahil),  Geçici Teminatı 1.590,00 TL olup ihalesi 26/09/2018 günü saat 10:00’ da; Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  Aracın satışı ile ilgili şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir  ve Emlak Şefliğinde  ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir. 

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını ,Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi ,

ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.05/09/2018

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam