0(242) 618 67 01

İ L A N

 

                                               ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Akçay Mahallesi Olukbaşı Mevkii 2403  parsel üzerinde bulunan  Elmalı Belediyesi Sosyal Tesisleri   mevcut haliyle  01/06/2018 tarihinden 01/06/2021 tarihine kadar  üç  yıl süre ile  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

Kiraya verilecek olan, İlçenin Akçay Mahallesi Olukbaşı Mevkii 2403  parsel üzerinde bulunan  Elmalı Belediyesi Sosyal Tesislerinin yıllık tahmini  kira  bedeli ( KDV Hariç) 5.000,00 TL, ihaleye katılmak için geçici teminatı  450,00 TL olup, 1. Açık artırma ihalesi  25/04/2018 tarihinde saat 10:16’da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            Tesisin  kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde  ve  Belediye İlan Tahtasında  görülebilir.

a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus

cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat

mektuplarını ,Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.09/04/2018

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam