0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Gündoğan, Özdemir ve Yalnızdam Mahallesinde bulunan, aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışı yapılmak üzere açık ihaleye çıkarılmıştır. Buna göre satışı yapılacak olan;

  1. Gündoğan Mahallesi Hükümet Caddesi mevkii 59 ada 80 parsel üzerinde bulunan zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı 87,12 m² miktarlı asma katlı dükkanın tahmini bedeli 430.000,00 TL olup, geçici teminat 12.900,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:30 da,
  2. Gündoğan Mahallesi Antalya Caddesi mevkii 60 ada 9 parsel üzerinde bulunan zemin kat 19 bağımsız bölüm numaralı 19/362 arsa payı oranlı dükkanın tahmini bedeli 750.000,00 TL olup, geçici teminat 22.500,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:35 de,
  3. Gündoğan Mahallesi Antalya Caddesi mevkii 60 ada 9 parsel üzerinde bulunan zemin kat 27 bağımsız bölüm numaralı 19/362 arsa payı oranlı dükkanın tahmini bedeli 250.000,00 TL olup, geçici teminat 7.500,00 TL’dir. Dükkanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:40 da,
  4. Özdemir Mahallesi Burunlar mevkiinde bulunan 3002 parsel numaralı 13.340,00 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tahmini bedeli 333.500,00 TL olup, geçici teminat 10.050,00 TL’dir. Tarlanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:45 de,
  5. Özdemir Mahallesi Taşköprü mevkiinde bulunan 1246 parsel numaralı 11.180,00 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tahmini bedeli 279.500,00 TL olup, geçici teminat 8.400,00 TL’dir. Tarlanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:50 de,

Yalnızdam Mahallesinde bulunan 621 parsel numaralı 2.450,00 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tahmini bedeli 85.750,00 TL olup, geçici teminat 2.600,00 TL’dir. Tarlanın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde ve 10:55 de, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.                 Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

A) Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

B) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

-İhale katılım evrakları; ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

-İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

-İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 28/08/2019                                                                                                                                             Elmalı Belediye Başkanlığı
 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam