0(242) 618 67 01

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.

 

 

S.N

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

ALAN (m2)

 

MEVKİİ

 

NİTELİĞİ

 

MUAMMEN BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Büyüksöğle

109

3

713,00

Köy içi

Arsa

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

10:30

2

Büyüksöğle

109

4

713,00

Köy içi

Arsa

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

10:35

3

Büyüksöğle

109

10

713,00

Köy içi

Arsa

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

10:40

4

Büyüksöğle

114

1

694,72

Köy içi

Arsa

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

10:45

5

Eskihisar

107

195

4.960,68

Dereboğazı

Kavaklık(boş)

127.000,00TL

3.810,00TL

23/10/2019

10:50

6

Eskihisar

119

163

2.973,47

Köristan

Tarla

85.000,00TL

2.550,00TL

23/10/2019

10:55

7

Eskihisar

119

165

2.104,14

Köristan

Tarla

55.000,00TL

1.650,00TL

23/10/2019

11:00

8

Eskihisar

120

36

683,60

Bostan yerleri

Elma bahçesi (Boş)

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

11:05

9

Eskihisar

120

148

745,57

Bostan yerleri

Tarla

35.000,00TL

1.050,00TL

23/10/2019

11:10

10

Gündoğan

226

23

184,81

Urkiyeler Deresi

Arsa

45.000,00TL

1.350,00TL

23/10/2019

11:15

 

Söz konusu ihale Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 10/10/2019

                                                                                                         

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam