0(242) 618 67 01

 

İLAN

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Bayralar, Yuva ve Gündoğan Mahallesi mevkilerinde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

1- Bayralar Mahallesi Köyiçi Mevkii 3422 parsel üzerinde bulunan 321/1-2-3 kapı numaralı 66,00 m² miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 3.700,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 350,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde saat 11:00’da,

2- Yuva Mahallesi Köyiçi Mevkii 4031 parsel üzerinde bulunan zemin kat 7 ve 8 kapı numaralı 51,84 m² miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 4.200,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 380,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde saat 11:05’da,

3- Gündoğan Mahallesi Yeni Finike Caddesi 45 ada 33 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 1. Kat 30 bağımsız bölüm numaralı 180,00 miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 12.000,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 1.100,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 11/09/2019 tarihinde saat 11:10’da,

  • İhale; Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  • Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında görülebilir.

    İhaleye Girebilme Şartları;

    a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

    b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)
  • İhale katılım evrakları; ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
  • İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 28/08/2019                                                                                                        

Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam