0(242) 618 67 01

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Salur, Yeni Mahalle ve Karyağdı Mahallesi mevkilerinde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

1- Salur Mahallesi Köyiçi Mevkii 110 kapı numaralı zemin kat 36,50 m² miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 3.000,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 270,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 24/07/2019 tarihinde saat 10:30’da,

2-Yeni Mahalle Alparslan TÜRKEŞ Caddesi Mevkiinde bulunan 37 kapı numaralı 65,00 m² miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli18.000,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 540,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 24/07/2019 tarihinde saat 10:35’de,

3-Karyağdı Mahallesi Otogar Sokağı Mevkiinde bulunan 600,00 m² miktarlı Hamdi ALTINTEPE Parkı 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 35.000,00 TL (KDV Hariç), ihaleye katılmak için geçici teminatı 3.150,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 24/07/2019 tarihinde saat 10:40’da,

İhale; Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmadığına dair onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.)

İhale katılım evrakları; ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 10/07/2019

  Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam