0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Kocapınar Mahallesi  mevkiinde  bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksinde bulunan 34 numaralı  50,00 M² miktarlı  Komisyoncu Dükkanının  01/05/2020 tarihinden 01/05/2021  tarihine kadar  bir  yıl süre ile  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek olan bu taşınmazın yıllık  tahmini kira  bedeli 16.700,00 TL ( KDV Dahil) olup, ihaleye katılmak

için geçici teminatı 501,00 TL’dir

Taşınmazın kira  ihalesi 18/12/2019 tarihinde saat 10:00 da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazın kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Hal Müdürlüğünde  görülebilir.

 İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden;

1- Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

2-Esnaf  veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış belge.

3- Nüfus cüzdanı fotokopilerini

4-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,

5- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını

6-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

7-Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde  Rüsum borcu olmadığına dair belge

8- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.

 b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;        

1- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

2- İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler

3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2019 yılı içinde  alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi

5- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge

6-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

7-Şirket ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopisi

8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.

9- Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde  Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte  istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 28/11/2019

                                                                                                                                            

 

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam