0(242) 618 67 01

T.C.
ANTALYA İLİ
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI
FAALİYET RAPORU


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen tarihler arasında analitik esaslı gelir ve gider bütçesini hazırlamak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri hazırlamak, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililerine verilmesi işlemlerin yürütülmesi, belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklarına ilişkin bordrolarının hazırlanması ve tahakkukları ile ödemelerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.
Belediye mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini ve demirbaş mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenleyerek muhasebe kaydına alır, müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iş akışını sağlar. Mali konularda kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun görevleri yapmaktadır.
Diğer tüm müdürlüklerin nakit durumunu da gözetmek suretiyle ödeneklerinin kullanımını, yılsonu Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi hesabının çıkarılarak ilgili kurumlara zamanında gönderilmesini İç ve Dış denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurmak için arşivleme sisteminin güncel halde tutulmasını sağlar.

Çalışma ilkeleri
Elmalı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

Görev ve yetkiler
Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

a) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
b) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahakkuk ettirilecek gelirlerin tahakkuk işlemlerini yürütmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
ç) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
d) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
e) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
f) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
g) Mali kanunlarla ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
h) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ı) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
i) Muhasebe ve bütçe yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
j) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,


Gelir Biriminin Görevleri
1)Gelir birimi, gelirin tahakkuku aşamasında aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek,
b) Tahakkuk eden gelirleri yasal süreleri içinde muhasebe-kesin hesap birimine bildirmek.
(2) Mevzuatına göre idarenin diğer müdürlükleri tarafından tahakkuk ettirilmesi gereken gelir tahakkukları bu birim tarafından takip edilmez.
(3) Gelir birimi, gelirin tahsilâtı aşamasında aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak,
b) İdare gelirleri ile ilgili yapılan tahsilâta ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlamak.
(4) Gelir birimi, gelirin takip ve icra aşamasında aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:
a) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde takip ve tahsilini sağlamak,
b) Yasal süreler içinde ödenmeyen alacakların cebren tahsili için Hukuk İşleri Müdürlüğüne dava açılması için müracaatta bulunmak,
c) İdare gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsil ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlamak,
ç) Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırmak,
d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü bu görevlerin hepsini 1 Müdür, 2 adet Memur, 2 adet Sözleşmeli personel,1 sürekli işçi ile yerine getirmiştir. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü Encümen ve İhale Komisyonu daimi üyeliği görevini yürütmektedir.2016 yılı bütçe faaliyetlerinin detayları ise aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

 

2016 YILI BÜTÇE FAALİYETLERİ

 

GELİR BÜTÇESİ

BÜTÇEDE
ÖNGÖRÜLEN
TAHSİLAT
MİKTARI

01 VERGİ GELİRLERİ 2.990.000,00 ₺ 3.988.860,08 ₺
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 13.045.000,00 ₺ 10.492.233,26 ₺
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER 1.400.000,00 ₺ 3.358.760,42 ₺
05 DİĞER GELİRLER 16.675.000,00 ₺ 12.463.555,87 ₺
06 SERMAYE GELİRLERİ 4.800.000,00 ₺ 8.604.228,97 ₺
TOPLAM GELİR 38.910.000,00 ₺ 38.907.638,60 ₺

GELİR BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI

% 99

 

 

 


GİDER BÜTÇESİ


BÜTÇEDE
ÖNGÖRÜLEN

HARCAMA
MİKTARI

01 PERSONEL GİDERLERİ 2.677.000,00 ₺ 4.393.207,11 ₺
02 S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERİ 368.500,00 ₺ 638.427,67 ₺
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.885.500,00 ₺ 19.294.099,86 ₺
04 FAİZ GİDERLERİ 500.000,00 ₺ 862.595,52 ₺
05 CARİ TRANSFERLER 414.000,00 ₺ 239.103,56 ₺
06 SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ 12.200.000,00 ₺ 12.196.727,30 ₺
08 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.000.00 ₺ 569.488,50 ₺
09 YEDEK ÖDENEKLER 2.765.000,00 ₺ -------------- ₺
TOPLAM GİDER
38.910.000,00 ₺

38.193.649,52 ₺

GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 98

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Müdür Vekili ve 1 Memur personelle Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, gelen-giden evrak ve dilekçe kayıtları, Bilgi Edinme Başvuruları, BİMER Başvuruları, Muhtarlık Bilgi Sistemi Başvurularını ve Evlendirme işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca Yazı İşleri Müdürlüğünün genel görevleri olarak, Yazı İşleri Müdürlüğüyle ilgili konularda gerekli yazışmaları Kamu kurumlarıyla yapmaktadır.

01/01/2016 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar Belediye Meclisinde 96 adet, Belediye Encümeninde 276 adet konu karara bağlanmıştır. İki yüz kırk altı çiftin nikahları kıyılmıştır.

Belediyenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaptığı mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinde İhale Komisyonu üyesi olarak görev yapılmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğünde 2 adet masa üstü Bilgisayar,1 adet yazıcı ve 1 adet tarayıcı ile hizmetler sürdürülmektedir.

Belediye Başkanlığının genel iş ve işlemleri 2014 yılı Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı Başkontrolörlüğünce denetlenmiş olup, denetim raporunda Yazı İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü işlemlerle ilgili tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.

Belediye Başkanlığının hedef ve amaçları doğrultusunda kendi üzerine düşen görevleri Yazı İşleri Müdürlüğü yerine getirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


I-GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz: 
Zabıta Müdürlüğü olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkan ve yetkileri kullanarak İlçemiz sınırları içerisinde, İlçemizin düzeni, İlçe halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple, kolluk kuvveti olarak, değişen, gelişen İlçe halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak, halkın Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek. İlçe halkının ve ziyaretçilerine yüksek kalitede planlı ve sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek, çağdaş ve kültürel bir ilçede yaşama olanağını sunmak.

Vizyonumuz: 
Vatandaş odaklı, faaliyet gösterdiği konularda gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü yapıcı anlayışla bilgiyi esas alan takım ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla, sürekli gelişme anlayışı ile görevinde en iyi şekilde kaliteli hizmetler sunan öncü, dinamik ve lider müdürlüklerden biri olmak. 
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a) İlçe sınırları içerisinde ilçe halkının düzenini, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak, amacı ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, 
b) Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 
c) Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, 
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girmeye, burada gerekli kontrol ve denetimleri yapmaya, işyeri işletmecilerinden denetim konusu ile ilgili belgeleri istemeye ve mevzuat hükümlerine riayet etmeyen işyerleri hakkında tutanak düzenlemek, 
e) Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemek, 
f) Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye, 
g) Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebiyle hakkında işlem yapılmak istenen fakat bu isteğe uymayıp, direnen ve kimliğini açıklamaktan kaçınan kimseleri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmek,
h) Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,
i) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri, usulünce önlemek,
j) Umumi yerlerde Belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, cadde ve sokakları izinsiz işgal edenleri men etmek, 
k) Motorlu kara taşıtlarının, park etmek suretiyle, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımları işgallerini önlemek,
l) Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye, ayrıca seyyar satıcıları men etmeye, yayalara ait olan kaldırımlara malzeme çıkarıp işgal edenleri uyarıp gerekli işlemleri yapmak,
m) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini hakkında tutanak düzenlemek,
n) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamı içerisine giren Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerini ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerekli hallerde tutanak düzenlemek, 
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- FİZİKSEL YAPI
Zabıta Müdürlüğümüz Belediyemiz ana hizmet binasının zemin katında 1 adet oda ve 1 adet depo olmak üzere toplam 2 adet odada hizmet vermektedir. Ayrıca 2 adet Ford marka araç ile Zabıta Müdürlüğümüz ve Belediye hizmet binasındaki diğer birimlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
2- ÖRGÜT YAPISI
Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak ;
- Zabıta Müdür V.
- Büro Hizmetleri 
- Ruhsat İşleri
- Gezici ekipler
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
2 Adet Masa Üstü Bilgisayar ve 1 Adet diz üstü bilgisayar
1 Adet Yazıcı
İnternet Bağlantısı
4 Adet Telefon
3 Adet kalorifer peteği
2 Adet Ford marka otomobil
6 Adet masa ile 6 adet koltuk 13 adet sandalye 10 adet dolap ve 4 adet sehpa


4- İNSAN KAYNAKLARI
Zabıta Müdürlüğünde:
1 Adet Zabıta Müdür V.
8 Adet Zabıta görevlisi ile hizmet vermektedir. 
5- SUNULAN HİZMETLER.
Zabıta Müdürlüğümüz yasa, yönetmelikler ve yetkili organların almış oldukları kararlar doğrultusunda, verilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte olup, 
İşyeri açmak için müracaatta bulunanlardan Sıhhi Müesseselerden 29 işyerine, 3. sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerden 4 işyerine, 2.sınıf Gayri Sıhhi müesseselerden 5 iş yerine umuma açık istirahat ve eğlence yerlerden 6 işyerine olmak üzere toplam 44 işyerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir.
İşyeri denetimleri yönetmelik çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde yapılmıştır.
Halkımızın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapmaları bakımında, pazar yerlerinde gerekli denetimler yapılmaktadır.
Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonlar sağlanarak gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde gelen şikayetlerde yapılan kontrolde verilen ihtar ve yapılan ikazlara riayet etmeyenlere tutanak tutulmuş, 1608 sayılı yasaya göre zabıt varakası ile Kabahatler Kanuna göre işlenen suçlara göre İdari yaptırım tutanağı tanzim edilmektedir.
6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
İç denetim Zabıta Müdürlüğümüz harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılmaktadır.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Belediye Zabıtası görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Belediye Kanununda ve diğer kanun ve Yönetmelikler ile Özel Kanunlar ile verilen görevleri yerine getirmede
Zabıta Müdürlüğü emrinde görev alan memurların, İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve İlçe sakinleri ile düzenli bir şekilde iletişimini sağlamak, maksimum düzeyde çalışma ortamı yaratarak, üretkenliği destekleyen ve personeli motive eden bir yönetim anlayışı oluşturmak. Tüm çalışanların üretime katılmalarını sağlamak, örgütsel hedefler koyarak memurlar arasında sorumluluk bilincinin geliştirilip ekip çalışması ruhunun yerleştirilerek kurum kültürünü oluşturmak. Personelin eğitim ihtiyaçları karşılamak amacıyla araştırmalar yaparak, gerek seminer gerekse değişen kanunlar hakkında personelin mevzuat ve kişisel gelişim konusunda eğitilmesini sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Zabıta Müdürlüğü emrinde görev alan personelin eğitiminin sağlanması, iş tecrübelerinin ve değişen bilgilerinin personel tarafından yenilenmesi böylece motivasyonun artması ve kamu hizmetinin etkin yürütülmesini sağlayarak personelin, Zabıta Müdürlüğümüzün her pozisyonunda çalışma politikasının güdülmesi, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve düzenli bir çevrede yaşamlarını temin etmek için kaliteli ve özverili bir şekilde hizmet vermek. Görev uygulamalarında dürüst ve adil olmak. Personelimizin takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışmasını sağlamak. Verilen hizmetlerde kalitenin ön planda tutulmasını sağlamak. Temel prensibimiz vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır.
C- DİĞER HUSUSLAR
DENETİM ve RUHSAT

5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ve 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsat yönetmeliği doğrultusunda işyerlerinin denetimi yapılmaktadır. Bu denetimlerde umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, eğlenmesine mahsus yerler ile bu yerlerde satılan ve kullanılan ürün ve eşyaların temizliğine, sağlığın uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, Ruhsat ve eklerde belirtilen şartlara uyulup, uyulmadığı kontrol edilmektedir.

İŞYERİ TÜRÜNE GÖRE VERİLEN AÇILIŞ RUHSATLARI

İŞYERİ TÜRÜ İŞYERİ ADEDİ
3.SINIF GSM RUHSATI 4 adet
SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARI 29 adet
UMUMA AÇIK İST.EĞLENCE YERİ 6 adet
2. SINIF GSM RUHSATI 5 adet

İlçemizde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Bu denetimlerde halkın sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir işyerine müsaade edilmemektedir.
İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve pide üretimi ile simit fırınlarını 2016 yılında gece ve gündüz olmak üzere baskınlar yapılarak ekmek gramajları ölçülüp eksik gramajlı olanlar uyarılıp eksiklerini gidermeleri sağlanmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren işyerlerine denetimlerimiz periyodik olarak devam etmektedir.
Belirtilen bu denetimler 2016 yılı periyodik çalışmalarımızın neticeleri olup denetimlerimiz program dahilinde devam edecektir.

ÇARŞI VE SEYYAR EKİBİ

İlçemiz mahallelerinde seyyar faaliyetleri ve işyeri işgallerine müsaade edilmemekte, sürekli denetim ve kontroller ile nizam ve intizam sağlanmaktadır. Düzenli olarak mahalleler, cami Önü, ana caddeler kontrol edilerek seyyar ve işgallere mani olunmaktadır. Bilgimiz dahilinde olanlara işgalleri alınmak kaydıyla yer gösterilmiş satışlarına uygun gördüğümüz kadar izin verilmiştir.


TÖREN VE TEMSİL EKİBİ

Resmi bayram ve günlerde tören alanına çelenk konulur ve programa iştirak edilir. İlçemize gelen devlet erkanını karşılama törenlerine katılır.
Ayrıca ilçemizde yapılan uluslararası festival etkinliklerinde temel atma ve açılış programlarında görev yapılır.


İLÇEMİZDE KURULAN SEMT PAZARLARI

PAZAR KURULAN GÜNLER PAZAR KURULAN MAHALLE CADDE VE SOKAK
PAZAR-PAZARTESİ
AŞAĞI PAZAR YERİ KARYAĞDI MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
PAZARTESİ
YUKARI PAZAR YERİ İPLİKPAZARI MAHALLESİ BEY HAMAMI CADDESİ HALVE DEMİRCİLER SOKAK
PAZAR
AKÇAY MAHALLESİ
KAPALI PAZAR YERİ
AKÇAY MAHALLESİ
ATATÜRK CADDESİ
PAZAR
YUVA MAHALLESİ
YUVA PAZAR YERİ
YUVA MAHALLESİ
MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ (ORTAKÖY)


PAZAR EKİPLERİ

Elmalı merkez ve mahallelerde kurulan açık ve kapalı pazarlarında tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemekte, Pazar esnafı Pazar Yeri ve Zabıta yönetmenliği doğrultusunda denetlenmekte, gerektiğinde terazi kontrolü yapılarak, eksikliği tespit edilen esnaflara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.
Halkı rahatsız edecek şekilde satış yapan ve tezgah kuran esnaflar uyarılarak, pazarın nizam ve intizamı sağlanmaktadır. Ekipler Pazar kalkıncaya kadar pazarlarda olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemektedir.

BÜRO HİZMETLERİ

Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların ve Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerden gelen zabıta birimine havale edilen evrakların işlemleri yapılmaktadır. İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde değerlendirilerek cevaplanmaktadır.

RUHSAT İŞLEMLERİ

Zabıta Müdürlüğümüzce ilçemiz hudutları dahilindeki tüm sıhhi müesseseler (market, giyim mağazası, lokanta, büfe, otopark v.s.) 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler (sanayi bölgesi dahil her türlü imalathane, tamir-bakım atölyeleri, her türlü gıda üretim yerleri, ekmek fırınları, depo, v.s.) ve umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerlerinden (düğün salonu, hamam/sauna, Internet salonu, kafeterya, kahvehane, spor salonu, bilardo salonu, otel, lunapark v.s.) şartları uygun görülenlere ruhsat belgesi verilmesi ve denetlenmesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından Yerine getirilerek evrak işlemleri yapılmaktadır.
Müdürlüğümüz ruhsat belgesi almış işyerlerinden 394 sayılı hafta tatili kanunu uyarınca tatil ruhsatı müracaatında bulunupta işyerlerine uygun görülenlere meclis kararı ile belirlenen fiyatlar doğrultusunda hafta sonları (Pazar günü) çalışabilmeleri için “Tatil ruhsatı” verilmektedir. 
Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 394 sayılı hafta tatili kanununda detaylı olarak belirtilmektedir.


KAÇAK İNŞAATLAR

İlçemiz sınırları dahilinde mevcut inşaatların rutin kontrolleri ve denetimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ile birlikte koordineli olarak takip edilmektedir.


ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU HİZMETLERİ
2016 yılında Ölçü ve ayar memurluğu görevi olarak Elmalı İlçe sınırları içerisinden gelen ölçü ve tartı aleti beyanı alınmıştır.


FİKİR VE SANAT SANAT ESERLERİ KANUNUNCA YERİNE GETİRİLEN GÖREVLER

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesi için cd, vcd, dvd, kaset ve kitap satışı yapanlar Pazar yerlerinde satışı yaptırılmamakta ve dükkanda satış yapanlar denetlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


S.N. İŞİN ADI MALİYETİ NOT
1 BAYRALAR CAMİ ŞADIRVAN TUVALET TADİLATI 6.500,00 ₺ BİTTİ
2 ÇAYBAŞI ESELER CAMİ TUVALET ŞADIRVAN
ÇEVRE DÜZENİ 25.584,50 ₺ BİTTİ
3 EMİNE ERİM TAŞ DUVAR (TİLKİCİLİK) 10.340,00 ₺ BİTTİ
4 KARAMIK MEYDAN EV PREFABRİK 35.000,00 ₺ BİTTİ
5 MACUN MAHALLESİ PARKE 165.996,00 ₺ BİTTİ
6 EYMİR DİKİŞ KURSU TADİLATI 20.000,00 ₺ BİTTİ
7 KIZILCA CAMİ TUVALET KAPILARI 1.500,00 ₺ BİTTİ
8 KOCAPINAR VELİ SARIKAYA TAŞ DUVAR 7.851,50 ₺ BİTTİ
9 KOCAPINAR YOL KENARI TAŞ DUVAR 6.910,00 ₺ BİTTİ
10 ÜNİVERSİTE YOLU PARKE KALDIRIM YAPIM İŞİ 112.000,00 ₺ BİTTİ
11 HANIM BARDAK YANAN ODA TADİLATI 4.000,00 ₺ BİTTİ
12 AKÇAY OKUL GİRİŞ YANI TAŞ DUVAR 5.380,00 ₺ BİTTİ
13 AKÇAY DUDU ATALAN EVİ ÖNÜ DUVAR 3.230,00 ₺ BİTTİ
14 DİŞ HASTANESİ YOLU AĞAÇLANDIRMA 6.175,00 ₺ BİTTİ
15 DEREKÖY İSMAİL BEY PARKE YAPIM İŞİ 6.048,00 ₺ BİTTİ
16 BÜYÜK VE KÜÇÜK SÖĞLE ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 211.680,00 ₺ BİTTİ
17 BAĞDAT CAMİ PARKE YOL YAPIMI 46.111,50 ₺ BİTTİ
18 GEÇMEN MAHALLESİ TUVALET (NECİBE KAPLI) 5.651,15 ₺ BİTTİ
27 ÜNİVERSİTE YOLU AĞAÇLANDIRMA 10.890,00 ₺ BİTTİ
20 ESKİHİSAR ARAZİ YOL YAPIMI 48.384,00 ₺ BİTTİ
21 SARILAR MAHALLESİ SICAK ASFALT VE 
ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 185.508,00 ₺ BİTTİ
22 YAKAÇİFTLİK ARAZİ YOL YAPIM 89.510,40 ₺ BİTTİ
23 KARAMIK MAHALLESİ SICAK ASFALT VE 
ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 120.960,00 ₺ BİTTİ
24 EYMİR MAHALLESİ SICAK ASFALT VE
ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 248.472,00 ₺ BİTTİ
25 GEÇMEN MAHALLESİ ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 141.120,00 ₺ BİTTİ
26 ZÜMRÜTOVA ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 68.544,00 ₺ BİTTİ
27 YAPARAKLI MAHALLESİ ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 42.366,00 ₺ BİTTİ
28 MURSAL ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 161.280,00 ₺ BİTTİ
29 BAYRALAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 161.280,00 ₺ BİTTİ
30 AVŞAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 70.560,00 ₺ BİTTİ
31 AKÇAENİŞ ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 70.560,00 ₺ BİTTİ
32 ÇAYBAŞI ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 29.705,00 ₺ BİTTİ
33 AKÇAY ARAZ YOL YAPIM İŞİ 125.798,40 ₺ BİTTİ
34 SALUR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 80.640,00 ₺ BİTTİ
35 BAYINDIR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 110.880,00 ₺ BİTTİ
36 YUVA SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 131.883,00 ₺ BİTTİ
37 HACIMUSALAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 110.880,00 ₺ BİTTİ
38 KOCAPINAR KOREGE BORU KONULMASI 2.010,00 ₺ BİTTİ
39 TEKKE ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 302.400,00 ₺ BİTTİ
40 GÖKPINAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 204.624,00 ₺ BİTTİ
41 PİRHASANLAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 241.920,00 ₺ BİTTİ
42 KIZILCA ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 79.200,00 ₺ BİTTİ
43 GÜMÜŞYAKA ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 9.000,00 ₺ BİTTİ
44 DÜDENKÖY SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 468.000,00 ₺ BİTTİ
45 SÖĞLE ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 211.680,00 ₺ BİTTİ
46 BEYLER SICAK ASFALT YAPIMI 151.003,00 ₺ BİTTİ
47 YALNIZDAM SICAK ASFALT YAPIMI 124.312,50 ₺ BİTTİ
48 EYMİR SICAK ASFALT YAPIMI 248.472,00 ₺ BİTTİ
49 KARATEPE VİLLA SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 182.812,50 ₺ BİTTİ
50 SUBAŞI OKULU ÇEVRESİ SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 109.687,50 ₺ BİTTİ
51 BAYRALAR SICAK ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 105.000,00 ₺ BİTTİ
52 KARAMIK ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 91.000,00 ₺ BİTTİ
53 POMPAJ YOLU SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 292.500,00 ₺ BİTTİ
54 GÖLOVA SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 344.013,00 ₺ BİTTİ
55 YENİ MAH. ÖĞRETMEN EVİ ARKASI SICAK ASFALT 34.515,00 ₺ BİTTİ
56 TAVULLAR ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 126.000,00 ₺ BİTTİ
57 GÜNDOĞAN MAHALLESİ SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 34.515,00 ₺ BİTTİ
58 BOZHÖYÜK ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 126.000,00 ₺ BİTTİ
59 ÇOBANİSA ARAZİ YOL YAPIM İŞİ 100.800,00 ₺ BİTTİ
60 KASABA SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 93.408,00 ₺ BİTTİ
61 KARAKÖY SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 108.230,00 ₺ BİTTİ
62 GEÇİT SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 196.650,00 ₺ BİTTİ
63 ÖZDEMİR SICAK ASFALT YAPIM İŞİ 481.719,00 ₺ BİTTİ
64 AHATLI PREFABRİK TUVALET 27.045,00 ₺ BİTTİ
65 AKÇAY PARKE KALDIRIM 6.800,00 ₺ BİTTİ
66 AKÇAY HAL BİNASI 343.395,00 ₺ BİTTİ
67 AKÇAY İLKÖĞRETİM OKULU TAŞ DUVAR 15.080,00 ₺ BİTTİ
68 AKÇAY SANAYİ SİTESİ 364.900,00 ₺ BİTTİ
69 AKÇAY TEKSTİL 15.995,00 ₺ BİTTİ
70 AKÇAENİŞ KÖPRÜ YAPIMI 3.940,00 ₺ BİTTİ
71 AKÇAENİŞ KAHVE TADİLATI 38.950,00 ₺ BİTTİ
72 AKÇAENİŞ YANAN EV 44.389,00 ₺ BİTTİ
73 ARMUTLU CAMİ TADİLATI 28.818,00 ₺ BİTTİ
74 BAYRALAR MESİRE ALANI 8.062,00 ₺ BİTTİ
75 BAYRALAR CAMİ YANI WC 16.010,00 ₺ BİTTİ
76 BEYLER ESKİ OKUL TADİLATI 13.043,00 ₺ BİTTİ
77 BÜYÜK SÖĞLE KUR-AN KURSU 5.133,00 ₺ BİTTİ
78 ÇAYBAŞI (ESELER) CAMİ ÇEVRE DÜZENLEME 
TUVALET TADİLATI 25.584,50 ₺ BİTTİ
79 ÇAYBAŞI MAHALLESİ ARAZİ YOLU KÖPRÜ TADİLATI 6.340,00 ₺ BİTTİ
80 ÇAYBAŞI MAHALLESİ KÖY ODASI TADİLATI 4.910,00 ₺ BİTTİ
81 ÇONANİSA MUHTAR ODASI 28.000,00 ₺ BİTTİ
82 ÇOBANİSA NURETTİN GİRGİNER KÖPRÜ KORKULUĞU 2.124,00 ₺ BİTTİ
83 DEREKÖY BETON PARKE YAPIM İŞİ 75.295,00 ₺ BİTTİ
84 KAYMAKAMLIK İÇİ BETON PARKE BORDÜR 
MANTAR YAPIM 3.374,00 ₺ BİTTİ
85 ESKİ HASTANE ÖNÜ PARKE VE BORDÜR YAPIM İŞİ 6.782,00 ₺ BİTTİ
86 D.S.İ. ARKASI BETON PARKE YAPIM İŞİ 14.532,00 ₺ BİTTİ
87 GÜREŞ SAHASI BETON PARKE YAPIM İŞİ 4.914,00 ₺ BİTTİ
88 FATMA BÖLÜKBAŞI CAMİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 4.918,00 ₺ BİTTİ
89 ÜNİVERSİTE YOLU BETON PARKE YAPIM İŞİ 20.530,00 ₺ BİTTİ
90 TOPÇU OKULU ÖNÜ BETON PARKE YAPIM İŞİ 1.656,00 ₺ BİTTİ
91 BAĞDAT SOKAK BETON PARKE YAPIM İŞİ 7.740,00 ₺ BİTTİ
92 AKÇAY MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 6.672,00 ₺ BİTTİ
93 GEÇİT MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 19.148,00 ₺ BİTTİ
94 GÖLOVA MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 26.772,00 ₺ BİTTİ
95 KIZILPINAR MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 11.944,00 ₺ BİTTİ
96 MACUN MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 252.528,00 ₺ BİTTİ
97 SALUR MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 1.940,00 ₺ BİTTİ
98 TEKKE MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 3.860,00 ₺ BİTTİ
99 VAHAB-İ ÜMMİ KEMER TAŞI YAPIM İŞİ 112.540,00 ₺ BİTTİ
100 YÖRENLER MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 7.590,00 ₺ BİTTİ
101 YUVA MAHALLESİ BETON PARKE YAPIM İŞİ 47.808,00 ₺ BİTTİ
102 ALİ MUMCU İLKÖĞRETİM OKULU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ 153.595,00 ₺ BİTTİ
103 BEYDEGİRMENİ CAMİ TUVALET TADİLATI YAPIM İŞİ 7.035,00 ₺ BİTTİ
104 BOYSUZ İLAVE TUVALET YAPIM İŞİ 8.068,00 ₺ BİTTİ
105 CAMİCEDİT MAHALLESİ TAŞ DUVAR TADİLATI 7.685,00 ₺ BİTTİ
106 EMİNE ERİM TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ 10.340,00 ₺ BİTTİ
107 ESKİ HASTANE ÖNE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ 33.360,00 ₺ BİTTİ
108 ESKİ HAVUZ YANI PARK YAPIM İŞİ 41.160,00 ₺ BİTTİ
109 ESKİ İTFAYE TEKSTİL YERİ TADİLATI 27.131,00 ₺ BİTTİ
110 GİRNE İLKÖĞRETİM OKULU DEPO TADİLATI 2.066,00 ₺ BİTTİ
111 KARYAĞDI CAMİ TADİLATI 12.245,00 ₺ BİTTİ
112 PERİHAN AKKAYA KIZ YURDU ALTI KADEMELİ PARK 35.678,00 ₺ BİTTİ
113 VAHAB-İ ÜMMİ TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ 213.005,00 ₺ BİTTİ
114 VAHAB-İ ÜMMİ BOYANAN EVLER 47.754,00 ₺ BİTTİ
115 SOSYAL TESİS İLAVE MUTFAK 15.370,00 ₺ BİTTİ
116 SUBAŞI OKULU ÇEVRE DÜZNLEMESİ 78.106,50 TL BİTTİ
117 ŞEHİTLER MEZARLIĞI KARŞISI PARK İŞİ 32.926,00 ₺ BİTTİ
118 TİLKİCİLİK MAHALLESİ TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ 11.010,00 ₺ BİTTİ
119 PINARBAŞI MAHALLESİ YIKILACAK EV VE TAŞ DUVAR 20.065,00 ₺ BİTTİ
120 EYMİR ANAOKULU TUVALET YAPIM İŞİ 7.706,00 ₺ BİTTİ
121 GEÇİT İMAM EVİ 33.545,00 ₺ BİTTİ
122 HAVUÇ YIKAMA TESİSİ 68.666,00 ₺ BİTTİ
123 GÜMÜŞYAKA AHMET DEMİR TAŞ ÇATI YAPIMI 9.244,00 ₺ BİTTİ
124 KARAMIK PREFABRİK EV 35.000,00 ₺ BİTTİ
125 KIZILCA CAMİ YANI ERKEK TUVALET KAPI VE PENCERE 4.870,00 ₺ BİTTİ
126 KOCAPINAR YOL KENARI BETON İSTİNAT DUVARI 12.000,00 ₺ BİTTİ
127 KOCAPINAR PREFABRİK EV 33.802,00 ₺ BİTTİ
128 KOCAPINAR YOL GEÇİŞİ KOREGO BORU KOYULMASI 2.010,00 ₺ BİTTİ
129 KÜÇÜK SÖĞLE BİRİKET DUVAR 3.500,00 ₺ BİTTİ
130 ÖZDEMİR KURAN KURSU TEL ÇİT YAPIMI 8.000,00 ₺ BİTTİ
131 TEKKE CAMİ TADİLATI VE WC YAPIMI 22.657,00 ₺ BİTTİ
132 TEKKE KÖY MEYDANI TUVALET YAPIMI 7.072,00 ₺ BİTTİ
133 YAKAÇİFTLİK İMAM EVİ 14.417,00 ₺ BİTTİ
134 YAKAÇİFTLİK OKUL TADİLATI 19.000,00 ₺ BİTTİ
135 YAPRAKLI CAMİ YANI MERDİVEN 5.635,00 ₺ BİTTİ
136 YILMAZLI KAPALI SİSTEM KANAL YAPILMASI 23.320,00 ₺ BİTTİ
137 YÖRENLER CAMİ ÖNÜ TUVALET YAPILMASI 20.000,00 ₺ BİTTİ
138 YÖRENLER ESKİ OKUL YANI TUVALET YAPILMASI 12.000,00 ₺ BİTTİ
139 YUVA MAHALLESİ CAMİ YOLU BETON PARKE YAPILMASI 9.315,00 ₺ BİTTİ
140 YUVA OKUL TUVALET VE LABORATUAR YAPIMI 49.219,00 ₺ BİTTİ
141 YUVA KAHVE TADİLATI 37.432,00 ₺ BİTTİ
142 YUVA FUTBOL SAHASI TADİLATI 1.766,00 ₺ BİTTİ
143 ZÜMRÜT OVA DÜĞÜN SALONU EK PENCERE 1.950,00 ₺ BİTTİ
TOPLAM 9.908.330,45 ₺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ: Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, 1868 yılında kurulan Elmalı Belediyesinde 2014 yılında faaliyetlerine başlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarih, kültür, turizm, tarım, hayvancılık ve yaylacılık açısından hızla gelişen ilçemizde tarihi, kültürü ve manevi değerlerini kaybetmeden halkın ihtiyaçlarını karşılayarak modern, rahat ve huzurlu bir şehir oluşturmak. Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki görevleri yerine getirerek Belediyemizin öncü ve örnek olmasını sağlamak.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1- Belediyemizin hizmet ve amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde kurum kültürü, misyonu ve müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak.
2- Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek.
3- Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlamak.
4- Müdürlük hizmetlerinden faydalanan halkımızın ve personelimizin müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek.
5- Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak.
6- Görev alanımıza giren işlemlerin yıllık plan ve programını yapmak Müdürlük bütçesini hazırlamak.
7- Görev alanı ile ilgili Başkanlık makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8- İlçemize bağlı mahallelerimizde kentsel tasarımlar yapmak.
9- Tarihi ve Kültürel değerlerimizi tespit ederek en güzel şekilde koruyarak yaşatmak.
10- İlçemizin en doğru ve güzel şekilde planlamasını yaparak yaşanabilir bir mekan ve çevreler üretmek.
11- Görev alanı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ve şahıslarla yazışmaları yürütmek.
12- Ayrıca üst yönetimi tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek.

 

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Elmalı Belediyesi Hizmet binasının 1. katında bulunmaktadır. 2 adet teknik personel ile hizmet vermektedir.
Müdür V. : (İnşaat Mühendisi)
Teknik Personel : (İnşaat Teknikeri)
Teknik Personel : (Harita Mühendisi)
Teknik Personel : (Harita ve Kadastro Teknikeri)
Teknik Personel : (Harita ve Kadastro Teknikeri)
Teknik Personel : (Harita ve Kadastro Teknikeri)
Teknik Personel : (Harita ve Kadastro Teknisyeni)
Belediye Başkanının vermiş olduğu görevler kanun, mevzuat ve yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde çalışan Teknik personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, İmar Şehircilik Müdürlüğü Müdürü de Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanının Bilgisi ve talimatları doğrultusunda çalışma yapar.

AMAÇ VE HEDEFLER
1. Parsellere ait tapu bilgilerine ve mevcut imar planına istinaden imar çapı hazırlamak.
2. Kanunlar gereği hazırlanan mimari projenin
3. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli evraklar kontrol edilerek ön onaylı projeler doğrultusunda yapı ruhsatı vermek.
4. Yapı ruhsatı verilen yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni arasındaki süre içerisinde yapılarda aykırılığın bildirilmesi ve tespiti halinde 3194 sayılı İmar Kanunu 32. ve 42. Maddelerine göre işlem yapmak.
5. Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar için Teknik Rapor düzenleyerek yasal işlemleri yürütmek.
6. Yapının ruhsatlı projesine uygun tamamlanması halinde yapı denetim firmalarının uygunluk raporu doğrultusunda iş bitirme belgesinin onaylanması ve diğer işlemlerini yapmak.
7. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu' ve Yönetmeliklerine göre hakediş talebinde bulunan yapı denetim firmalarına yapının seviye tespitlerinin yapılması, gerekli evrakların kontrol edilerek hakediş onaylarının yapılması ve ilgili kurumlara ödeme yazılarının yazılması, 4708 Sayılı Yapı Denetim kanunda belirtilen ve Müdürlüğümüzce yapılması gereken diğer iş ve işlerini yapmak.
8. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık muayenelerinin yapılması için yetkilendirilmiş asansör muayene kuruluşlarının Belediyemizce görevlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
9. İskana hazır hale gelmiş binaların yapı denetim iş bitirme tutanağı ve iş bitim raporu doğrultusunda proje ve inşaat kontrolleri yapıldıktan sonra ve evrak kontrolünün de yapılarak yapı kullanma izin belgesini düzenlenmesi.
10. Kat irtifakı ve Kat mülkiyeti projelerinin kontrolü ve onaylanması.
11. İmar kanunu, diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
12. Her türlü plan yapımı için gerekli olan analitik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
13. İhtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunu ve tadilatını yapmak veya yaptırmak.
14. İlçemizin mevcut durumunun tespit edilmesi amacıyla halihazır haritalarını yaptırmak.
15. Planlama bölgeleri tespit ederek 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlatmak ve mevcut planların revizyonlarını yaptırmak. Kurum görüşleri almak.
16. Vatandaştan ve kurumlardan gelen 1/1000 ölçekli tadilat taleplerini değerlendirmek ve Belediye meclisine sunmak.
17. İmar planı içinde kalan alanlarımızda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre uygulama yaptırmak.
18. Belediyemizin, kamunun ve özel mülkiyet sahiplerinin onaylı planlara ve mevzuata uygun olarak hazırlatacakları tevhit, ifraz ve parselasyon planı v.b uygulamaları incelemek ve Belediye Encümenine sunmak.
19. Belediyemizin, kamunun ve özel mülkiyet sahiplerinin imar planı tadilatlarının yapılması işlemlerini takip etmek imar komisyonuna ve Belediye Meclisine bilgi vermek.
20. İlçemizde kentsel sit alanı içinde bulunan evlerin ve sokakların sağlıklaştırma, restorasyon projelerini ve uygulamalarını yaptırmak.
21. Görev alanı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ve şahıslarla yazışmaları yürütmek
22. İlçemize ait tüm haritalan temin ederek, mahallelerimize özel haritalar hazırlamak.
23. Belediyemizin veri tabanını oluşturarak e-imar uygulamasına geçmek.
24. Belediye sınırları içerisinde adres bilgilerinin oluşturulması için "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda gerekli her türlü çalışmayı yapmak.
25. Müdürlüğün görev alanında kalan şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
26. Ayrıca üst yönetimi tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek.
27. Müdürlüğümüze ait evrakların arşivlenmesi.
28. Yatırım ve faaliyet raporları hazırlamak.

 

 


2016 YILI FAALİYETLERİ

1. 186 adet yapı ruhsatı verildi.
2. 80 adet yapı kullanım izin belgesi verildi.
3. 181 adet imar çapı verildi.
4. 46 adet aplikasyon vizesi yapıldı.
5. 150 adet hakediş işlemi gerçekleştirildi.
6. 22 adet kaçak yapı ve ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilen inşaata 3194 sayılı imar kanununun 32. Ve 42. Maddelerine göre işlem yapıldı.
7. 11 adet ifraz işlemi yapıldı.
8. 13 adet tevhid işlemi yapıldı.
9. 13 adet yola terk işlemi yapıldı.
10. 1 adet cins değişikliği yapıldı.
11. 9 adet geçiş hakkı yapıldı.
12. 7 adet imar planı yapıldı.
13. 5 adet imar planı tadilatı yapıldı.
14. 1484 adet adres ve numarataj işlemi gerçekleştirildi.
15. 19 adet asansör tescil belgesi düzenlendi.
16. İlçemizin ilave revizyon imar planı çalışmaları sona erdi.
17. Arseven sokak sokak sağlıklaştırma uygulaması işi tamamlandı.
18. İlçemiz halihazır harita çalışmaları devam etmektedir.
19. E-imar uygulama çalışmaları devam ediyor.
20. Elmalı-Bozhöyük mahallesi cezaevi planı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON VE VİZYON : 1868 yılında kurulan Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Elmalı Belediyesi 2014 yılında kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz doğal , tarih, kültür, turizm açısından hızla gelişen ilçemizde farklı kültürlerin yaşandığı Elmalı topraklarında ayrım yapmaksızın koşulsuz bir hoşgörü göstererek bütünlük sağlamak ve bu hoşgörünün verdiği güven ortamında yeteneklerini sınırlamadan çalışan insanlarla Elmalı’yı mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek. İlçemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel zenginliklerin korunmasını sağlamak. Gelişen, büyüyen, güzelleşen Elmalı’da geçmişten günümüze kadar gelen tüm kültürel ve manevi tarihi değerlerini kaybetmeden birleştirerek kültür şehri haline getirmek. Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki görevleri yerine getirerek belediyemizin öncü ve örnek olmasını sağlamak.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- Belediyemizin hizmet ve amaçları doğrultusunda başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde kurum kültürü, misyonu ve müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak.
2- Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak.
3- Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek.
4- Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlamak.
5- Müdürlük hizmetlerinden faydalanan halkımızın ve personelimizin müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek.
6- Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak.
7- Müdürlüğün çalışma planı, program bütçesini hazırlamak.
8- Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek.
9- Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak.
10- Başkanlık Makamı tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde, belediyeyi temsil etmek verilen görevleri yerine getirmek.
11- Belediyenin Kültür ve Sosyal çalışmalarına esas olmak üzere yıllık program yapmak, onaylatmak onaylanan programın uygulanmasını sağlamak.
12- Görev ve yetkileri belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak.
13- Kültür ve Sosyal amaçlı hazırlanmış çalışmaları takip edip, güncel halde tutmak.
14- Yapılan tüm etkinliklerde ilçe sakinlerinin memnuniyetlerini belirleyecek çalışmalarda bulunmak.
15- İlçe halkı için her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Elmalı Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunmaktadır. 13 adet personel ile hizmet vermektedir.
Müdürlük Sorumlusu : Durmuş ALTAN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli : Süleyman KAYA, Ahmet Bilal BAŞKÖYLÜ, Saliha KARACA, Abdulbaki İLHAN
Sosyal İşler Hizmet Birimi Sorumlusu : Emine DULLUÇ
Sosyal İşler Evde Sağlık Birim Personeli : İlker KAYA, Fadime GÜVEN, Oğuzhan SÖNMEZ
Sosyal İşler Gezici Temizlik Birim Personeli : Havva ÖZÇELİK, Makbule GÜRKAN, Kadir ÖZMEN
Sosyal İşler Temiz Tuvaletler Birim Personeli : Süleyman YILMAZ, Hayriye ÖZMEN
Kanun mevzuat ve Belediye Başkanının vermiş olduğu görevler doğrultusunda çalışma yapar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeller Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanının bilgisi ve talimatları doğrultusunda çalışma yapar.

AMAÇ ve HEDEFLER
1. Görevleri yerine getirmek.
2. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
3. Resmi ve özel kutlamaları organize etmek ve yapmak.
4. Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, müdürlük 5393 sayılı belediye yasasının 14. Maddesinde Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili kültürel, sanatsal, ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapmak.
5. İlçede yapılan faaliyetlere azami katılım sağlamak,
6. Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda genel faaliyetler yapmak.
7. Vatandaşın memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, hedeflenen projelerin verimliliğini arttırmak için faaliyetler düzenlemek.
8. Belediyenin bilgi ve faaliyetlerini ve ilçenin tanıtımını ilgilendiren her türlü yayını hazırlanarak, basımı ve dağıtımını gerçekleştirmek.
9. Belediyenin kültür-sanat organizasyonlarının tanıtımını yapmak.
10. Mevcut kültürel ve tarihsel zenginleri çoğaltmak.
11. İlçemizin kültürünün unutulmaması gelecek kuşaklara rehberlik etme amacı ile bugünü ileriye aktarmak için çalışmalar yapmak.
12. Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik alanda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlayarak hayata geçirmek.
13. Belediye etkinliklerinin ve hizmetlerinin vatandaşlara yaygın olarak duyurulmasını sağlamak.


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYETİ

• 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6. Etabı ilçemizde düzenlendi.
• 8 Mayıs Hıdırellez günü çeşitli etkinlikler düzenlendi.
• 19 Mayıs Çanakkale Gezisi düzenlendi.
• 24 Mayıs tüm ilkokullarda Çevreci Eğitim Seti dağıtıldı
• 3 Haziran Toplu Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.
• 16 Haziran TEOG yemeği düzenlendi.
• 26 Kasım Elmalının Canları Sevgi ve İrfan Sempozyumu düzenlendi.
• 70’s, 80’s,90’s konserleri düzenlendi.
• 2016 Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde mehter gösterisi, tasavvuf musikisi, çocuk etkinlikleri düzenlendi.
• 2-3-4 Eylül Güreş Festivali etkinlikleri kapsamında Yörük Göçü düzenlendi.
• 2-3-4 Eylül 664. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi.
• 26-30 Ekim tarihleri arasında Yörex Fuarında Elmalı Belediyesi olarak yerimizi aldık.
• ‘’Hoş geldin Bebek’’ projesi kapsamında ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz.
• Belediyemize müracaat eden 343 kişiye ayni 169 kişiye nakdi yardım yapılmıştır.


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER 
İŞİN ADI İHALE TARİHİ İHALE KAYIT NO SÖZLEŞME TARİHİ VE BEDELİ YÜKLENİCİ

Belediyenin Çeşitli Müdürlüklerinde Çalıştırılmak Üzere 7 ay 12 günlük Yardımcı Destek Personel Hizmeti Alımı 15/02/2016 2016/ 36831 16/02/2016
2.758.828,17 Elmalı Dokuzgöller İnş. Gıda Tarım Enerji Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
6 ay 21 günlük Yardımcı Destek Personeli Hizmet Alımı 15/02/2016 2016/ 22635 -------- İhale İptal Edildi 
Gündoğan Mahallesi Konut + Dükkan ve WC + Dükkan Yapım İşi 17/03/2016 2016/ 49316 07/04/2016
1.089.000,00 Ege Yapı Elemanları Mim. Müh. İnş. Taah. Emlak Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. 
Beton Parke, Beton Bordür ve Kemer Taşı Döşenmesi Yapım İşi 24/05/2016 2016/ 135927 08/06/2016 1.162.500,00 TL Özekintaş İnş. Taah. Nak. Turz. San. Tic. Ltd.Şti. 
2016 yılı Bitümlü Sıcak Karışım Malzemesi Alımı 14/07/2016 2016/ 223404 05/08/2016
1.925.000,00 ANTEPE Ticaret ve İnşaat A.Ş.
Elmalı Belediyesi Kademe Binası Yapım İşi 25/10/2016 2016/ 396897 11/11/2016
515.000,00 ADAKPARK Mimarlık Müh.İnş.Taah.San. Tic.Ltd.Şti.
Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Çeşitli Ebatlarda Agrega Malzemesi Temini 03/11/2016 2016/ 402159 24/11/2016
840.000,00 Elmalı Dokuzgöller İnşaat Gıda Tarım Enerji Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Elmalı Belediye Başkanlığı Hizmetlerinde Belediye Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı 01/11/2016 2016/ 392779 ------ İhale Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmiştir. 
Ekokardiyografi Cihazı Alımı 31/10/2016 2016/ 415760 17/11/2016
168.000,00 TURİMED Tıbbi Cihazlar ve Turizm Yatırım ve Tic.San.Ltd.Şti.


2- 2886 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER 
İşin Adı İhale Tarihi Miktarı Toplam Bedel 
GÖLOVA ÇUKURELMA EYMİR VE YUVA MAHALLELERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI 17/02/2016 4 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI 73.132,00
GÜNDOĞAN MAH. ÇARŞI PAZAR YERİ İÇİNDE BULUNAN DÜKKAN SATIŞ 10/02/2016 3 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI 255.150,00
ESKİHİSAR MAHALLESİ 
11 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI
06/04/2016 11 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI 214.790,00
BÜYÜK SÖĞLE MAHALLESİ 
ARSA SATIŞ İHALESİ 45.MADDE 02/05/2016 11 Kalem Taşınmaz Satışı 56.700,00
AKÇAY MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ
DÜKAN SATIŞ İHALESİ 45.MADDE 02/05/2016 13 adet Dükkan Satışı 824.850,00
AKÇAY MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİNİN 2 YIL SÜRE İLE KİRALAMA İHALESİ 45.MADDE 17/05/2016 1 adet Elmalı Belediyesi Sosyal Tesisleri kiralama ihalesi 10.150,00
GÜNDOĞAN MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ 2 YIL SÜREYLE KİRALAMA İHALESİ 45.MADDE 
17/05/2016 1 adet Elmalı Belediyesi Sosyal Tesisleri kiralama ihalesi 115.500,00
100 m³ KAPASİTELİ HAZIR BETON TESİSİ KİRAYA VERİLMESİ 01/06/2016-01/06/2017 MADDE 51/g 17/05/2016 Hazır Beton Tesisi ve yardımcı ekipmanları 250.000,00
01/06/2016 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 
ANTALYA CADDESİ 295 ada 5 Parsel
A BLOK 2.KAT 5 NOLU135,00 m² 
MESKEN SATIŞ İHALESİ 45.MADDE 01/06/2016 1 Adet Daire Satışı 175.100,00 
Gündoğan Mahallesi Çarşı Pazar Yerinde bulunan 2 adet dükkanın satış ihalesi
45. Madde 16/06/2016 2 adet dükkan satış 196.100,00 
İLÇENİN GÜNDOĞAN MAHALLESİ YENİ FİNİKE CADDESİ MEVKİ 45 ADA 33 PARSEL 1. KAT 31 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU 
1180,00 m² MİKTARLI MÜLKİYETİ ELMALI BELEDİYESİNE AİT DÜKKANIN KİRA İHALESİ 45. Madde 29/06/2016 1 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi Aylık; 2.300,00 
Akçay Mahallesi Sanayi Sitesi Dükkan Satış İhalesi 45. Madde 
( Sebze Toplama Ambarı ) 03/08/2016 4 Adet dükkan Satış 154.100,00
Araç Satış İhalesi 45. Madde

17/08/2016 2 Adet Araç Satış (07 PF 606 Çift Kabin Pikap, 07 PT 001 Toyoto Corollo) 49.500,00
Akçaeniş Mahallesi Kafeterya ve Teras Kiralama ihalesi (01/11/2016 tarihinden 01/11/2019 tarihine kadar üç yıl süre ile ) 45. Madde 26/10/2016 1 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi Aylık ; 6.150,00 
Kışla, Bozhüyük, Geçmen, Düdenköy, Gölova Mahalleleri taşınmaz satış 45. Madde 21/12/2016 11 adet taşınmaz 150.350,00


3- Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 Adet Müdür V. (Sözleşmeli Personel) ,1 adet kadrolu işçi ve 3 adet Hizmet Alımı Yoluyla çalışan büro işçisi ile belediyemizin 4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelerini, 2886 sayılı Kanun Kapsamındaki ihalelerini, kurumumuzda 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan memur personelin ve 4857 sayılı kanun kapsamında istihdam edilmekte olan kadrolu işçilerin özlük işlemlerini, 2016 Yılında Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyemizde istihdam edilen personelin özlük işlemlerini ve tüm personelin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işlemlerini takip etmektedir. Ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğüyle ilgili konularda gerekli yazışmaları yapmaktadır. 
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu işlemleri 4 adet bilgisayar 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı ile yapmaktadır. 
5- Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekte olup, Belediye Başkanlığının hedef ve amaçları doğrultusunda kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam